ఇస్లాం పరిచయం

వివరణ

ఈ వీడియోలో ఇస్లాం ధర్మాన్ని ముహమ్మద్ జాకిర్ ఉమ్రీ గారు చాలా చక్కగా పరిచయం చేసారు.

Download
వెబ్ మాస్టర్ కు మీ కామెంట్ పంపండి