10 โอวาทว่าด้วยเนื้อแท้ของความรู้ในอิสลาม และวิธีตักตวง

คำอธิบาย

เนื่องในวาระครบรอบ 10 ปีแห่งการสถาปนามหาวิทยาลัยอิสลามยะลา ข้าพเจ้าขอมอบโอวาท 10 ประการเกี่ยวกับเนื้อแท้ของความรู้แก่พี่น้องทั้งชายและหญิง ดังต่อไปนี้

Download
กรุณาเขียนความคิดเห็นถึงผู้ดูแล

รายละเอียดแบบเต็ม

  10 โอวาทว่าด้วยเนื้อแท้ของความรู้ในอิสลามและวิธีตักตวง

  [ ไทย ]

  ١٠ وصايا في حقيقة العلم وطلب العلم

  [ باللغة التايلاندية ]

  ดร.อิสมาอีล ลุตฟี จะปะกียา

  د. إسماعيل لطفي جافاكيا

  แปลโดย: อุษมาน อิดรีส

  ترجمة: عثمان إدريس

  ตรวจทาน: ซุฟอัม อุษมาน

  مراجعة: صافي عثمان

  สำนักงานความร่วมมือเพื่อการเผยแพร่และสอนอิสลาม อัร-ร็อบวะฮฺ กรุงริยาด

  المكتب التعاوني للدعوة وتوعية الجاليات بالربوة بمدينة الرياض

  1429 – 2008

  10 โอวาทว่าด้วยเนื้อแท้ของความรู้ในอิสลามและวิธีตักตวง

  เนื่องในวาระครบรอบ 10 ปีแห่งการสถาปนามหาวิทยาลัยอิสลามยะลา ข้าพเจ้าขอมอบโอวาท 10 ประการเกี่ยวกับเนื้อแท้ของความรู้แก่พี่น้องทั้งชายและหญิง ดังต่อไปนี้

  1. ความรู้ที่แท้จริงคือความรู้แห่งวิวรณ์ (วะหฺยู) ของอัลลอฮฺที่มีระบุในอัลกุรอาน การอรรถาธิบายที่ดีเยี่ยม ความหมาย และการปฏิบัติตามคำสอนของอัลกุรอานมาจากท่าน เราะสูลุลลอฮฺศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะสัลลัมที่มีชื่อว่า “อัสสุนนะฮฺ”

  2. ผู้ที่ดีที่สุดที่เข้าใจและน้อมรับต่อคำสอนของอัลกุรอานและสุนนะฮฺคือบรรดา เศาะหาบะฮฺ โดยเฉพาะอย่างยิ่งบรรดา เคาะลีฟะฮฺผู้ทรงธรรม เราะฎิยัลลอฮุอันฮุม

  3. ผู้ที่ดีที่สุดที่ชี้แจงและเผยแผ่คำสอนของอัลลอฮฺและเราะสูลของพระองค์ พร้อมๆกับความเข้าใจและการปฏิบัติของบรรดาเศาะหาบะฮฺคือบรรดาอุละมาอ์ตาบิอีน และตาบิอิตตาบิอีน และชนต่อมาที่เป็นที่รู้จักกันในนามของ “สะลัฟศอลิหฺ” ที่มีชีวิตอยู่ในสามศตวรรษแรกแห่งฮิจเราะฮฺศักราช และเป็นที่รู้จักเช่นเดียวกันในนามของ “อะฮฺลุลหะดีษ” หรือ “อะฮฺลุสสุนนะฮฺ วัลญะมาอะฮฺ”

  4. ความเบี่ยงเบนในการเข้าใจอิสลาม คือความเบี่ยงเบนจากหลักคำสอนดั้งเดิมที่ท่านเราะสูลุลลอฮฺศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะสัลลัมและบรรดาเศาะหาบะฮฺได้นำมาเผยแผ่ โดยเฉพาะเรื่องที่เกี่ยวกับอะกีดะฮฺ สภาพเช่นนี้เกิดขึ้นตั้งแต่สมัยเศาะหาบะฮฺ ซึ่งถูกอุปโลกน์ขึ้นโดยผู้ที่แสดงตนเป็นมุสลิมแต่ธาตุแท้คือผู้ที่กลับกลอก หรือออกนอกรีต หลักคำสอนที่เบี่ยงเบนของพวกเขาได้ก่อให้เกิดความแตกแยกเป็นร้อยๆ จำพวก ซึ่งอันตรายของพวกเขาได้ซึมซับเข้าสู่ประชาชาติอิสลามอย่างต่อเนื่องจนกระทั่งปัจจุบัน และจะยังคงเป็นต่อไปจนถึงวัน กิยามะฮฺ พวกเขาเหล่านั้นเป็นที่รู้จักกันในนามของ “อะฮฺลุลฮะวาอ์” (ชนที่ใช้อารมณ์เป็นที่ตั้ง) ขออัลลอฮฺคุ้มครองเราจากสิ่งนั้นด้วยเทอญ

  5. ความรู้ที่แท้จริงล้วนเป็นนิอฺมัตที่อัลลอฮฺผู้ทรงรอบรู้และปรีชาได้มอบให้แก่ บ่าวของพระองค์ ไม่ว่าจะเป็นความรู้ด้านหลักการศรัทธา (อะกีดะฮฺ) หรือหลักการปฏิบัติ (อิบาดะฮฺ) ไม่ว่าจะเป็นความรู้ด้านการเป็นผู้นำสูงสุดและการบริหาร (คิลาฟะฮฺ) หรือการสังคม (มุอามะลาต) ไม่ว่าจะเป็นความรู้เกี่ยวกับอัลลอฮฺ หรือความรู้เกี่ยวกับศาสนาของพระองค์ หรือความรู้เกี่ยวกับสิ่งที่พระองค์สร้างขึ้นมา นั่นแหละคือสาขาต่างๆ ขององค์ความรู้ที่อัลลอฮฺได้มอบให้แก่บ่าวของพระองค์บนโลกนี้ ไม่ว่าเขาจะเป็นมุอ์มินผู้ศรัทธาหรือกาฟิรผู้ปฏิเสธศรัทธา

  6. ความรู้แห่งวะหฺยู คือแสงสว่างของอัลลอฮฺและทางนำของพระองค์ อัลลอฮฺจะมอบความรู้แห่งวะหฺยูประเภทนี้แก่ผู้ที่พระองค์ประสงค์จะให้เป็นคนดีบนโลกนี้และอาคิเราะฮฺเท่านั้น ด้วยเหตุนี้ ท่านจงวิงวอนขอความรู้ที่แท้จริงจากพระองค์ “โอ้พระผู้อภิบาลของข้า ได้โปรดประทานความรู้แก่ข้า และมอบความปรีชาญาณแก่ข้าด้วยเถิด”

  7. อิสลามคือศาสนาของอัลลอฮฺที่ไม่อาจแยกออกจากความรู้ ด้วยเหตุนี้ คำสั่งแรกของอัลลอฮฺที่มีต่อบ่าวของพระองค์คือ “อิกเราะอ์” หมายความว่า “จงอ่าน” ดังนั้น จึงไม่มีมุสลิมที่โง่เขลา ถึงแม้ว่าจะมีมุสลิมจำนวนมากที่เป็นสามัญชนทั่วไปก็ตาม โดยที่ความรู้ของพวกเขาไม่ถึงระดับของปราชญ์ผู้รอบรู้ (อุละมาอ์)

  8. ความรู้ที่ดีที่สุดที่บรรดาครูบาอาจารย์ได้เสี้ยมสอนไว้คือความรู้แห่งอัลกุรอนและสุนนะฮฺ และความรู้ต่างๆ ที่เกิดจากการวินิจฉัยอัลกุรอานและสุนนะฮฺที่ถูกต้องของบรรดาอุละมาอ์ที่ได้รับการยอมรับ ต่อมาก็เป็นความรู้ด้านหลักการและเครื่องมือ (ไวยากรณ์) สำหรับใช้อ่าน ทำความเข้าใจ และวินิจฉัยคำสอนของอัลกุรอานและสุนนะฮฺ รวมทั้งตำราต่างๆ ของอุละมาอ์ หลังจากนั้นก็เป็นความรู้ว่าด้วยหลักการและเครื่องมือสำหรับใช้เผยแผ่และปฏิบัติตามคำสอนของอัลกุรอานและสุนนะฮฺ หลังจากนั้นก็เป็นความรู้เกี่ยวกับสิ่งต่างๆ ที่อัลลอฮฺสร้างขึ้นมาที่มีรากฐานมาจากอัลกุรอานและสุนนะฮฺ

  9. ผู้หนึ่งผู้ใดจะไม่ถูกเรียกว่าเป็นผู้รู้ (อาลิม) ในสาขาใดสาขาหนึ่ง ตามทัศนะของอิสลาม ตราบใดที่เขายังไม่ได้รับความรู้ที่จะนำพาตัวเขาไปสู่การปฏิบัติจริงกับความรู้นั้น นี่แหละคือสภาพของอุละมาอ์ที่แท้จริงในอิสลาม

  10. อัลลอฮฺจะยกระดับของบรรดาผู้ศรัทธาและผู้มีความรู้สู่สถานะที่สูงส่งที่สุด บนโลกนี้และโลกอาคิเราะฮฺ และอิสลามจะให้เกียรติแก่ผู้รู้หรืออุละมาอ์ยิ่งกว่าบุคคลธรรมดาที่ชอบปฏิบัติอิบาดะฮฺ

  ท้ายนี้ ข้าพเจ้าขอวิงวอนต่อเอกองค์อัลลอฮฺโปรดประทานความรู้ที่จำเริญและยังประโยชน์แก่พวกเราทุกคน ทั้งบนโลกนี้และ อาคิเราะฮฺ อามีน ยาร็อบบัลอาละมีน

  สลามและเศาะลาวาต จงประสบแด่ท่านนบีมุหัมมัด วงศ์วานของท่าน และบรรดาสหายของท่าน และมวลการสรรเสริญเป็นเอกสิทธิ์ของอัลลอฮฺพระผู้อภิบาลแห่งสากลโลก

  เขียนที่ มัสยิด อัลหะเราะมัยน์

  มหาวิทยาลัยอิสลามยะลา

  23 เราะญับ 1429

  26 กรกฎาคม 2008