คุฏบะฮฺ : การให้เกียรติครูและผู้รู้

คำอธิบาย

คุฏบะฮฺวันศุกร์ : กล่าวถึงความประเสริฐของผู้ที่เป็นครูบาอาจารย์และผู้มีความรู้ และมารยาทที่นักเรียนนักศึกษาควรปฏิบัิติต่อครูของตน ด้วยการประพฤติปฏิบัติที่เหมาะสม ไม่แสดงนิสัยที่ไม่เหมาะไม่ควร

Download
กรุณาเขียนความคิดเห็นถึงผู้ดูแล