อัล-ฮัดย์ อัล-อุฎหิยะฮฺ และอัล-อะกีเกาะฮฺ

คำอธิบาย

ข้อมูลว่าด้วยอัลฮัดย์ อัลอุฎหิยะฮฺ และอัลอะกีเกาะฮฺ ประกอบด้วย ความหมาย หุก่มอุฏหิยะฮฺ เงื่อนไขของอัลฮัดย์ อุฎหิยะฮฺ และอะกีเกาะฮฺ เวลาการเชือดอุฎหิยะฮฺ สิ่งต้องห้ามสำหรับผู้ที่ประสงค์จะเชือดอุฎหิยะฮฺ วิธีการเชือดแบบนะหัรฺและแบบซับหฺ ลักษณะของปศุสัตว์ที่ไม่อนุญาตให้ใช้ในการเชือดอุฎหิยะฮฺ หุก่มและเวลาเชือดอะกีเกาะฮฺ หุก่มการแจ้งข่าวดีเมื่อมีบุตร เวลาสำหรับการตั้งชื่อบุตร การตั้งชื่อทารก จากหนังสือมุคตะศ็อร อัลฟิกฮิล อิสลามีย์

Download
ส่งฟีดแบ็ก