การงานของจิตใจ

คำอธิบาย

บทความอธิบายถึงความสำคัญของหัวใจ และสิ่งที่ถือว่าเป็นหน้าที่และการงานของหัวใจมนุษย์ซึ่งจะต้องดูแลเพื่อให้เปี่ยมด้วยความศรัทธาและปลอดพ้นจากภัยต่างๆ ทางด้านจิตใจ พร้อมทั้งยกตัวอย่างการงานบางประการที่ถือเป็นงานของหัวใจ เช่น การเนียต การตะวักกัล การหวัง เป็นต้น

Download

รายละเอียดแบบเต็ม

ตัวอย่างบางประการของการงานของจิตใจ­ที่ถูกกล่าวถึงในบทความ ...
 • เนียต การเจตนา
 • ­การเตาบัต การขออภัยโทษ
 • ­อัศ-ศิดกฺ ความซื่อสัตย์
 • ­อัล-มะหับบะฮฺ ความรัก
 • ­อัต-ตะวักกัล การมอบหมาย
 • ­อัช-ชุกรฺ การขอบคุณ
 • ­อัศ-ศ็อบรฺ การอดทน
 • ­อัร-ริฎอการพอใจ
 • ­อัล-คุชูอฺ การมีสมาธิและสงบใจ
 • ­อัร-เราะญาอ์การหวัง
 • ­อัล-เคาฟฺ การกลัว
 • ­อัซ-ซุฮดฺ ความสมถะ
ส่งฟีดแบ็ก