ความประเสริฐของการพิพากษา

คำอธิบาย

การตัดสินข้อพิพาทที่เกิดขึ้นระหว่างมนุษย์นับเป็นความประเสริฐอย่างใหญ่หลวงสำหรับผู้ที่สามารถกระทำได้และมั่นใจว่าตนจะไม่กระทำในสิ่งที่อยุติธรรม มันยังเป็นการแสดงถึงความใกล้ชิดต่ออัลลอฮฺมากอีกประการหนึ่ง เพราะเป็นการสร้างความสมานฉันท์ให้แก่มนุษยชาติ ให้ความยุติธรรมแก่ผู้ที่ถูกอธรรม ขจัดผู้อธรรม ใช้ในเรื่องของความดีงาม ห้ามปรามเรื่องความชั่วช้า กำหนดบทลงโทษ มอบสิทธิต่างๆ ให้แก่เจ้าของ เป็นหน้าที่ของบรรดานบี อะลัยฮิมุศศอลาตุวัสลาม

Download
ส่งฟีดแบ็ก