คำอธิบาย

คุฏบะฮฺ ว่าด้วยองค์ประกอบของมนุษย์ทั้งสามด้าน คือ ด้านกายภาพ ด้านสติปัญญา และด้านจิตวิญญาณ ซึ่งต้องเอาใจใส่และให้ความสำคัญตามเป้าประสงค์ของอิสลาม เพื่อการเป็นมนุษย์ที่สมบูรณ์แบบ มีชีวิตอย่างสันติสุขในโลกนี้และโลกหน้า

ส่งฟีดแบ็ก