ซะกาตฟิฏรฺ(ซะกาตฟิฏเราะฮฺ)

คำอธิบาย

ไฟล์เสียงโดย อาจารย์ฮาบีบุลลอฮฺ ศรีอุทัย ออกอากาศในรายการของวิทยุวามีย์ wamythai.org เป็นบทเรียนเกี่ยวกับการจ่ายซะกาตฟิฏรฺ อาิทิ หุก่มการจ่ายซะกาตฟิฏรฺ จำนวนของที่ใช้จ่าย วิธีการจ่าย และผู้ที่มีสิทธิจะรับซะการฟิฏรฺ

Download
ส่งฟีดแบ็ก