อิบาดุรเราะห์มาน บุคลิกภาพมุสลิมจากอัลกุรอาน

ผู้บรรยาย : ซุฟอัม อุษมาน

คำอธิบาย

คุฏบะฮฺวันศุกร์ มีเนื้อหาเกี่ยวกับคุณลักษณะของมุสลิมที่ถูกระบุในท้ายสูเราะฮฺ อัล-ฟุรกอน ซึ่งถูกเรียกว่าเป็นบ่าวของอัลลอฮฺผู้ทรงเมตตา หรือ อิบาดุรเราะห์มาน เป็นคำชี้นำเกี่ยวกับบุคลิกภาพของมุสลิมที่อัลกุรอานได้นำเสนอไว้เป็นบรรทัดฐานสำหรับการสร้างคนให้เป็นปัจเจกบุคคลที่มีคุณภาพ

Download
กรุณาเขียนความคิดเห็นถึงผู้ดูแล