คุฏบะฮฺ อิสลามคือคำสอนที่สอดรับกับความจำเป็นของมนุษย์

ผู้บรรยาย : ซุฟอัม อุษมาน

คำอธิบาย

คุฏบะฮฺวันศุกร์ อธิบายถึงหนึ่งในคุณค่าของศาสนาอิสลาม อันเป็นวิถีการดำรงชีวิตที่สอดรับกับความต้องการดั้งเดิมและกมลสันดานบริสุทธิ์ของมนุษย์ เพราะเป็นเนื้อหาคำสอนจากพระผู้เป็นเจ้าผู้ทรงสร้างมนุษย์เอง พระองค์จึงย่อมรู้ดียิ่งว่ามนุษย์ต้องการอะไร และควรใช้ชีวิตอย่างไร

Download
กรุณาเขียนความคิดเห็นถึงผู้ดูแล

หมวดหมู่เนื้อหา: