คุฏบะฮฺ ผู้ศรัทธาย่อมปรารถนาดีต่อพี่น้องด้วยกัน

ผู้บรรยาย : ซุฟอัม อุษมาน

คำอธิบาย

คุฏบะฮฺวันศุกร์ กล่าวถึงคุณลักษณะประการหนึ่งของความศรัทธาอันสมบูรณ์ คือการปรารถนาดีต่อพี่น้องร่วมศรัทธา อันเป็นคุณลักษณะพื้นฐานของประชาชาติที่ดีที่สุด “ค็อยเราะ อุมมะฮฺ” ซึ่งได้รับการสรรเสริญจากอัลลอฮฺ ในคุฏบะฮฺยังได้ยกตัวอย่างของวิถีแห่งกัลยาณชนรุ่นแรกแห่งอิสลามในเรื่องดังกล่าวนี้ด้วย

Download
กรุณาเขียนความคิดเห็นถึงผู้ดูแล
ส่งฟีดแบ็ก