คุฏบะฮฺ หัจญ์ ภาพแห่งความเป็นหนึ่งบนฐานแห่งเตาฮีด

ผู้บรรยาย : ซุฟอัม อุษมาน

คำอธิบาย

คุฏบะฮฺวันศุกร์ กล่าวถึงความสำคัญของหัจญ์ อันเป็นสัญลักษณ์ความงดงามประการหนึ่งของอิสลาม ศาสนาที่วางอยู่บนรากฐานแห่งเตาฮีด หรือการให้เอกภาพแด่อัลลอฮฺเพียงพระองค์เดียว ซึ่งนำไปสู่การแสดงออกถึงความเป็นหนึ่งเดียวกันของประชาชาติมุสลิมที่ต่างมีเป้าหมายสูงสุดอันหนึ่งเดียว คือการได้รับความโปรดปรานจากอัลลอฮฺ หัจญ์จึงเป็นโรงเรียนที่สามารถสอนอะไรหลายอย่างเพื่อการเปลี่ยนแปลงของปัจเจกชนและสังคมมุสลิม

Download
กรุณาเขียนความคิดเห็นถึงผู้ดูแล

หมวดหมู่เนื้อหา: