คู่มือหะละเกาะฮฺอัลกุรอาน

คำอธิบาย

หนังสือที่รวบรวมข้อมูลสำคัญและน่าสนใจเกี่ยวกับอัลกุรอาน อาทิ นิยามและความประเสริฐของอัลกุรอาน จุดประสงค์ของการประทานอัลกุรอาน วิธีบรรลุถึงเป้าหมายของอัลกุรอาน อัลกุรอานสร้างชีวิตท่านนบีและเศาะหาบะฮฺ อัลกุรอานคือวิถีชีวิตมนุษย์ การละทิ้งอัลกุรอานคือความวิบัติ สารัตถะของหะละเกาะฮฺอัลกุรอาน การอรรถาธิบายและการท่องจำอัลกุรอาน มารยาทการอ่านอัลกุรอาน

Download
กรุณาเขียนความคิดเห็นถึงผู้ดูแล