• ไทย

    นักเขียน : มัสลัน มาหะมะ ตรวจทาน : ซุฟอัม อุษมาน

    บางแง่มุมว่าด้วยการทำหน้าที่เผยแผ่อิสลามของดาอีย์ ท่ามกลางสภาพสังคมที่เปลี่ยนแปลงและความท้าทายใหม่ๆ ที่คุกคามบุคลิกภาพอันพึงประสงค์ของมุสลิมและประชาชาติ โดยเน้นถึงคุณลักษณะต่างๆ ที่ดาอีย์ควรต้องให้ความสำคัญและคำนึงถึงในการทำหน้าที่ของตนเพื่อให้บรรลุผลตามที่อัลลอฮฺทรงพอพระทัยต่อไป

  • ไทย

    บทความอภิปรายและศึกษาคุณลักษณะของผู้นำที่ดีจากชีวประวัติของท่านอุมัร บิน อัลค็อฏฏอบ เราะฎิยัลลอฮุอันฮุ เป็นบทสรุปจากการศึกษาวิเคราะห์เพื่อใช้เป็นแนวทางสำหรับผู้นำทุกระดับ ประกอบด้วยคุณลักษณะต่างๆ อาทิ มีความยุติธรรม มีความรับผิดชอบ มีความเมตตาปรานี เข้าถึงประชาชน กล้าหาญและอดทน เสียสละเพื่อส่วนรวม มีวิสัยทัศน์กว้างไกล มั่นคงในความคิด รับฟังเหตุผล เคารพในความคิดเห็นที่แตกต่าง ถ่อมตน ประหยัด อยู่อย่างพอเพียง อยู่เหนือกิเลสและอารมณ์ใฝ่ต่ำ มีคณะผู้ร่วมบริหารและคณะที่ปรึกษาที่ดี

  • ไทย

    การมีชีวิตอย่างบรมสุขคือเป้าหมายของมนุษย์เรืองปัญญา ตั้งแต่อดีตจนกระทั่งปัจจุบันและอนาคต มนุษย์พยายามคิดค้นทฤษฎีต่างๆ เพื่อนำมาซึ่งความสุข ตลอดจนไขว่คว้าทุกอย่างเพื่อให้บรรลุถึงความสุขที่คาดหวังไว้ ... บทความนี้อธิบายแนวทางของอิสลามในการค้นหาความสุขที่แท้จริงของชีวิต จากคำสอนของพระผู้เป็นเจ้า

ส่งฟีดแบ็ก