Paano Ba Ako Magsisisi?

Maikling buod

Minamahal na kapatid! Karamihan sa tao ay hindi nakababatid sa kabutihang dulot ng tapat na pagsisisi o kaya’y hindi alam maging ang katotohanan hinggil dito. Kaya naman, ito ay hindi nila binibigyang pagpapahalaga upang maging matapat sa pagsasakatuparan nito. At kung sakali mang nababatid nila ang kahalagahan at kabutihan ng tapat na pagsisisi, hindi naman nila nababatid ang tamang paraan tungo sa pagsasakatuparan nito. At kung nababatid man nila ang tamang paraan, magkagayunman, hindi nila nalalaman kung paano ito simulan.

Download

Ang mga kategorya:

Mga kumento o puna