معلومات المواد باللغة العربية

Mga artikulo

Ang bilang ng mga item: 91

 • Tagalog

  DOCX

  Ang artikulo ay naglalaman ng pagmamahal sa sinumang minamahal ng Allah at ng Kanyang Sugo, at pagkamuhi sa sinumang kinamumuhian ng Allah at ng Kanyang Sugo, upang maging karapat-dapat sa kanya ang kaligayahan ng buhay at dakilang tagumpay

 • Tagalog

  DOCX

  Ang artikulo ay naglalaman ng tatlong mga Kondisyon para sa kawastuhan ng gawain at pagtanggap nito, at ito ay ang Islam, katapatan at pagsunod sa Sugo ng Allah

 • Tagalog

  PDF

  Ang artikulo ay naglalaman ng sampung mga Nakakasira sa pagka-muslim ng isang Tao na siyang pinakamapanganib nito at pinakamadalas na nagaganap

 • Tagalog

  PDF

  Naglalaman ang artikulo ng paksang tumutukoy sa kahalagahan ng araw ng Jumuah at tunay na ito ay nagsisilbing pinakamalaking paraan ng pagtuturo sa sangkatauhan tungkol sa mga bagay na kaugnay sa kanilang relihiyon

 • Tagalog

  PDF

  Ang artikulo ay naglalaman na ang Kadalisayan ay isa sa mga Pundasyon ng lahat ng Pagsamba at hindi tatanggapin ang mga Pagsamba maliban sa pamamagitan nito

 • Tagalog

  PDF

  Ang artikulo ay naglalaman ng Kapanganiban ng Shirk at ito ay kabilang sa Pinakamalaking mga Kasalanan at hindi pinapatawad ang may gawa nito sa kabilang buhay

 • Tagalog

  PDF

  Ang artikulo ay naglalaman ng mga saligan ng pagsamba at tunay na ito ay karapatan ng Allah sa Kanyang mga alipin at siyang paanyaya ng lahat ng Sugo

 • Tagalog

  PDF

  Ang artikulo ay naglalaman ng katotohanan ng ganap na pagtugon sa Allah at sa Sugo, maging sa salita at gawa, sa isipan at pag-uugali, at hindi sa kusang mga kuru-kuro lamang na walang aplikasyon para dito sa aktuwal

 • Tagalog

  PDF

  Kahulugan ng mga Gawain at salita sa Salah

 • Tagalog

  PDF

  Ang munting babasahin naito patungkol sa mga alintuntunin sa hindi pagsagawa ng salah na dapat malaman ng bawa muslim

 • Tagalog

  PDF

  Ang manunulat : Salamuddin Casim

  Ang Buod na pahayag tungkol sa katotohanan ng Sufiyyah o Tasawwuf sa wikang tagalog

 • Tagalog

  PDF

  Ang manunulat : Ahmed bin Almajeed Pagsalin : Salamuddin Casim Pagsusuri : Muhammad Taha Ali The Publisher : Islamic Propagation Office in Rabwah

  Isang munting babasahin tungkol sa mga gawaing labag sa paniniwala (Aqeedah) ng Muslim na laganap sa maraming mga Muslim sa iba’t ibang bahagi ng mundo at kasama rin dito ang mga labag sa paniniwala na may kinalaman sa Hajj at Umrah na akala ng marami na ito ay mga gawaing kanais-nais.

 • Tagalog
 • Tagalog

  PDF

  Ang manunulat : Yusof Alaiden Butucan Pagsusuri : Nur Maguid

  Ito’y nangangahulugan ng pagmamahal sa nilikha ng kapantay sa pagsunod sa Allah, o higit pa sa Allah. Ang Allah ay nagsabi: (ayon sa pagkakasalin) “At sa sangkatauhan, sila ay nagturing ng [diyos na] kanilang sinasamba bilang katambal sa Allah. Minamahal nila ang mga ito katulad ng pagmamahal nila sa Allah. Nguni’t ang mga mananampalataya ay nagmamahal sa Allah nang higit [sa anupaman].” [2:165].

 • Tagalog

  PDF

  Ito ay may dakilang kahalagahan sa pagitan ng Allah. Sinuman ang magsabi nito ng may katotohanan ay makapapasok sa Paraiso at sinumang magsabi nito nang walang katotohanan, ang kanyang kayamanan at dugo ay maliligtas dito lamang sa mundong ito, subali’t ang kanyang huling pagsusulit ay sa Allah – ang Makapangyarihan.......

 • Tagalog

  PDF

  Ang paniniwala (at pananalig) na ang Allah(swt) ay Tanging Nag-iisang Diyos, maliban sa Kanya ay wala ng iba, ang Tanging Panginoong Makapangyarihan (As-Samadh) hindi Siya ipinanganak at hindi rin siya nagkaanak. Walang ibang dapat sambahin maliban sa Kanya. Sinuman ang nag-alay ng anumang gawang pagsamba bukod sa Allah(swt) ay tinataguriang isang Kafir (walang pananampalataya).......

 • Tagalog

  PDF

  Ang konseptong "TATLONG PERSONA SA ISANG DIYOS" o itong tinatawag na "Doctrine of Trinity" ay nagsimula lamang pagkaraan ng maraming taon nang lumisan si hesus sa daigdig. Walang alinlangan, na itong konseptong ito ay hindi aral o batas ni hesus at maging sinomang propeta sa buong kasaysayan..........

 • Tagalog

  PDF

  Ito ay ang paniniwala na ang patay na awliyaa’ (mga tinaguriang "santo") ay nakatutugon sa pangangailangan ng tao o makatutulong sa panahon ng kahirapan, kaya sila’y nananalangin o nananawagan sa kanila upang tulungan sila....

 • Tagalog

  PDF

  Ang relihiyong Islam ay hindi ipinangalan sa batay sa pangalan ng tao na kagaya ng Kristiyanismo na hinango sa pangalan ni Hesus Kristo AS; Budismo sa pangalan ni Buddha; Konpusianismo sa pangalan ni Confucius at Marsismo sa pangalan ni Karl Marx. Ni hindi ito hinango sa pangalan ng tribo na kagaya ng Judaismo na hinango sa tribo ng Judea; at Hinduismo sa tribo ng Hindus....

 • Tagalog

  PDF

  Mahalagang isaalang-alang natin ang mga paksang dapat talakayin upang ganap nating maabot ang layunin ng aklat na ito. Bagaman maraming katanungan ang dapat bigyan ng sapat na kasagutan sa larangan ng relihiyon, pumili tayo ng ilang pundamental na paksang makapagbibigay katatagan upang higit nating maunawaan ang talakayang ito.......

Ang pahina : 5 - Mula sa : 1