Al-Iklas (Ang Kadalisayan)

Maikling buod

Ang artikulo ay naglalaman na ang Kadalisayan ay isa sa mga Pundasyon ng lahat ng Pagsamba at hindi tatanggapin ang mga Pagsamba maliban sa pamamagitan nito

Download

Ang mga kategorya:

Mga kumento o puna