Ang pag-una ng pagmamahal sa Allah at sa Kanyang Sugo ng higit sa sinuman bukod sa kanila

Maikling buod

Ang artikulo ay naglalaman ng pagmamahal sa sinumang minamahal ng Allah at ng Kanyang Sugo, at pagkamuhi sa sinumang kinamumuhian ng Allah at ng Kanyang Sugo, upang maging karapat-dapat sa kanya ang kaligayahan ng buhay at dakilang tagumpay

Download
Mga kumento o puna