Ang Sampung Huling Araw ng Ramadan

Ang manunulat : Ahmad Baguec

Pagsusuri: Nur Maguid

Maikling buod

Ang lathalain ito ay nagsasaad tungkol sa Laylat al-Qadr, ang Propeta Muhammad (sas) ay nagsabi:
“Sinuman ang manatiling gising at nagdarasal sa Laylat al-Qadr ng dahil sa paniniwala at hangaring makamit ang gantimpala, ang kanyang mga nakaraang kasalanan ay mapapatawad.”

Download

Mga detalye

Ang mga kategorya:

Mga kumento o puna