Pagdarasal sa Islam

Pagsalin:

Pagsusuri:

Maikling buod

Ang aklat na ito naglalaman ng kahulugan ng pagsamba at pamamaraan ng paglinis at ang kondisyon nito at ang pamamaraan ng pagdarasal ng Sugo salla Allahu Alayhi Wasallam Pagdarasal ng (Hajah).

Download

Ang mga kategorya:

Mga kumento o puna