Kadakilaan ng pag-alay ng bati sa Propeta (sumakanya nawa ang kapayapaan)

Kadakilaan ng pag-alay ng bati sa Propeta (sumakanya nawa ang kapayapaan)

Maikling buod

Isang maikling pagpapaliwanag sa kadakilaan at kahalagahan ng pag-alay ng bati at panalangin sa Propeta (sumakanya nawa ang kapayapaan)

Download

Ang mga kategorya:

Mga kumento o puna