KAUNTING TULOY-TULOY MAS MAINA KAYSA SA MARAMING PATIGIL-TIGIL

Ang lektor : Muhammad Taha Ali

Maikling buod

tinatalakay dito sa videong ito ang sinabi ng Sugo ng Allah nong siya ay tanungin tungkol sa kung anung gawain ang pinakamainam o kaaliw-aliw sa Allah? sinabi niya: "Ang tuloy tuloy nito kahit pa man ito ay kaunti". At nagbanggit din siya dito na mga ilang halimbawa.

Download
Ipadala ang kumento sa opisyal ng Webmaster

Mga pinagmumulan:

Islamic Propagation Office in Rabwah

Ang mga kategorya: