MGA NAKAKASIRA SA WUDU

Ang lektor : Muhammad Taha Ali

Maikling buod

Binanggit ng Muhader sa videong ito ang mga nakakasira ng Wudu, at binanggit din niya na may mga nakakasira ng Wudo na kailangan paligoan bago ito mawala.

Download
Ipadala ang kumento sa opisyal ng Webmaster

Mga pinagmumulan:

Islamic Propagation Office in Rabwah

Ang mga kategorya: