Ang Pamamaraan ng Pagdarasal (Salah)

Ang Pamamaraan ng Pagdarasal (Salah)

Maikling buod

Isang napakahalagang Video ng pamamaraan ng Pagsasagawa ng Wudu at Pagdarasal (Salah); na kinakailangan ng isang Muslim lalung-lalo na sa mga kapatid na kulang pa ang kaalaman sa pamamaraan ng Wudu at Salah tulad ng mga bagong Muslim.

Download
Ipadala ang kumento sa opisyal ng Webmaster