Islam ang Tunay na Relihiyon

Islam ang Tunay na Relihiyon

Maikling buod

Ang pagsasalaysay sa sinabi ng Allah (Katotohanan, ang tunay na Relihiyon sa Paningin ng Allah ay ang Islam), kasunod ang pagpapaliwanag sa kahulugan ng Islam.

Ang mga kategorya:

Mga kumento o puna