Wala sa Islam ang Mabuting Bid’ah

Maikling buod

Pagpapaliwanag na ang Lahat ng Bid`ah ay Pagkaligaw at wala sa Islam ang Sinasabing Mabuting Bid`ah.

Mga kumento o puna