Peygamber -sallallahu aleyhi ve sellem-’in Doğumu ve Peygamber Olarak Gönderilmesi

Tanımlama

Muhammed -sallallahu aleyhi ve sellem-, Fil Olayı’nın meydana geldiği senede[1] Mekke’de doğdu. Fil olayı vesilesiyle Allah, peygamberi Muhammed -sallallahu aleyhi ve sellem-’e ve evi Kabe’ye bir armağan sunmuştur.

Site Yetkilisine Mesaj Yaz

Ayrıntılı açıklama

Muhammed -sallallahu aleyhi ve sellem-, Fil Olayı’nın meydana geldiği senede[1] Mekke’de doğdu. Fil olayı vesilesiyle Allah, peygamberi Muhammed -sallallahu aleyhi ve sellem-’e ve evi Kabe’ye bir armağan sunmuştur. Yoksa fil sahipleri Ehl-i kitap hıristiyanlardı ve onların dini o zamanki Mekke halkının dininden daha iyi idi. Zira Mekkeliler putperest idiler. Bununla birlikte Allah, Mekke’den  ıkacak olan Peygamber -sallallahu aleyhi ve sellem-’i koruma ve ona bir armağan olması ve Kabe’yi y celtme amacıyla, Ehl-i kitaba karşı Mekkelilere, hi bir beşerin rol oynamadığı bir yardımda bulunmuştur.

 Peygamber -sallallahu aleyhi ve sellem-, ana karnında iken babası  ld . Annesi ise, Muhammed -sallallahu aleyhi ve sellem-’in dayılarını ziyaret edip Medine’den d nerken Mekke ile Medine arasındaki Ebv ’da vefat etmiştir. Muhammed -sallallahu aleyhi ve sellem- o zaman hen z yedi yaşını tamamlamamıştı. Bakımını dedesi Abd lmuttalib  stlendi. Dedesi  ld ğ nde Muhammed -sallallahu aleyhi ve sellem- sekiz yaşlarında idi. O vakit Peygamber -sallallahu aleyhi ve sellem-’in altı veya on yaşında olduğu da s ylenmektedir. Daha sonra bakımını amcası Ebu T lib  stlendi.

Peygamber -sallallahu aleyhi ve sellem- on iki yaşına gelince, amcası onu Şam’a g t rd . O zaman dokuz yaşında olduğunu s yleyenler de vardır. Bu yolculukta rahip Bah r  onu g rd  ve yahudilerden ona bir zarar gelir korkusuyla amcasına onu Şam’a g t rmemesini tavsiye etti. Bunun  zerine amcası, onu hizmet ilerinden biriyle Mekke’ye g nderdi.Muhammed -sallallahu aleyhi ve sellem- yirmi beş yaşına gelince, bir ticaret kervanı ile Şam yolculuğuna  ıktı. Busr ’ya kadar vardı, sonra geri d nd . D nd kten sonra Huveylid’in kızı Hatice ile evlendi. Bu evlilik sırasında kendisinin otuz veya yirmi bir yaşlarında olduğuna ilişkin g r şler de vardır. Hatice, hem evlendiği ilk eşi hem de nikahında iken  len ilk hanımıdır.Muhammed -sallallahu aleyhi ve sellem-, Hatice -Allah ondan razı olsun- varken bir başka kadınla evlenmemiştir. Cebr il -aleyhisselam-, Rabbinden Hatice’ye selam getirdiğini s ylemesini Peygamber -sallallahu aleyhi ve sellem-’e emretti.

Daha sonraları Muhammed -sallallahu aleyhi ve sellem-’e yalnızlık ve Rabbine ibadet etmek sevdirildi. Hira mağarasında yalnızlığa (halvete)  ekilir, orada bir ok gece ibadet ederdi. Putlardan ve toplumunun yaşam bi iminden (dininden) nefret ettirildi. Onun nazarında bunlardan daha iğren  bir şey yoktu.

Kırk yaşını tamamlayınca,  zerinde peygamberlik nurları parladı. Allah Te l  ona el ilik g revini ihsan etti ve onu b t n insanlığa peygamber olarak g nderdi. Peygamber olarak g nderildiği g n n Pazartesi olduğunda hi bir ihtilaf olmamakla birlikte, peygamber olarak g nderildiği ay hakkında ihtilaf s z konusudur. Bu ayın, Fil Olayı’nın meydana gelişinin kırk birinci senesinin Reb  levvel ayının sekizinci g n nde olduğuna dair bir g r ş de vardır. Bu g r ş,  oğunluk tarafından benimsenmektedir. Bir diğer g r şe g re bu ay, Ramazan ayıdır. Bu g r şte olanlar "(Bu ay) Kur’an’ın indirildiği Ramazan ayıdır."[2]  yetini delil olarak ileri s rmektedirler. Bir başka g r şe g re ise, peygamber olarak g nderilişi Recep ayında olmuştur.


 

[1]

 

[1]    Yıl, mil dın 571. yılı idi. Araplar  nemli olayları tarihiyle kaydederlerdi. Yemenli bazı Hıristiyanlar, Habeşli Ebrehe’nin komutasında Kabe’yi yıkmak  zere filler ile geldiler. Bu hususu Allah Te l  ş yle dile getirmektedir:

"Rabbinin, Fil Ordusu’na nasıl yaptığını g rmedin mi? O, onların  zerlerine bal ıktan pişirilmiş taşlar atan s r ler halinde kuşlar g ndermek ve b ylece onları yenilmiş ekin yaprakları gibi yapmak suretiyle, planlarını boşa  ıkarmamış mıdır?" [el-F l 105/1-5]. "Tayran eb b l" g ky z nde topluluklar halinde peş peşe u an kuşlardır. Taber , tefsirinde İkrime’den ş yle riv yet etmektedir: Bu kuşlar, onlara taşlar atıyordu. Taşlar onlardan birine isabet ettiği za

Bilimsel kategoriler: