İzahatu’d-Dacr an-Feth-İbni Hacer (Birinci Cilt)

Yazar :

Tanımlama

İbn Hacer el-Askalani rahimehullah'ın kaleme aldığı " Fethu'l-Bari" isimli kitap, hadis şerhleri alanında İslam dininin en büyük eserlerindendir. Bu Şerh, Hafız İbn Hacer'in en güzel ve mükemmel eserlerinden biridir. Kitabın yazarı, bu eserinde Hafız İbn Hacer'in bazı görüşlerini özellikle de onun haberler konusundaki atfetme yönteminde yer alan hataları tartışmıştır. Bir başka değişle yazarın kendi zannı galibine göre İbn Hacer'in hata ettiği konuları ele almıştır . İhtilafın geniş bir dairede ele alınabilecek Tercih yapılması mümkün olan İçtihadi Meseleleri zikretmemiştir.

Download
Site Yetkilisine Mesaj Yaz

Kaynaklar:

1 www.alukah.net web sitesi

Bilimsel kategoriler:

Görüşün Bizim İçin Önemli