• Arapça

  PDF

  Bu kitap geçmişte ve günümüzde yaşayan dünyanın farklı bölgelerinde tanınmış fikir, hukuk ve diğer ilim dallarında, seçkin şahsiyetlerin Müslüman olma kıssalarını içermektedir.

 • Arapça

  PDF

  Ey Müslüman Kimse! Bil ki, Allah Subhanehu ve Teala bütün insanları İslam dinine girmekle sorumlu tutmuş, ona bağlanmayı emretmiş, ona ters düşen şeylerden de sakınmalarını buyurmuştur. Peygamberimiz Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem'i bu dine davet etmesi için göndermiştir. O'na tabi olan kimsenin hidayete erdiğini, yüz çevirenin de sapıklığa düştüğünü bildirmiştir. Bir çok ayette kişiyi dinden çıkaracak hususlardan, şirk ve küfrün çeşitlerinden de sakındırmıştır. Alimler dinden riddet eden/çıkan kişinin bir çok sebepten dolayı çıkabileceğini, dini bozan şeylerin çeşitli olduğunu beyan etmişlerdir. Dinden çıkan kimsenin kan ve malının helal olacağını açıklamışlardır. Bu dini bozan şeylerden dolayı, kişi İslam dininden de çıkmış sayılır. Mücedid İmam Muhammed b. Abdulvehhab rahimehullah dinden çıkaran bazı hususları bu kitabında açıklamıştır.

 • Arapça

  PDF

  Mücedid Şeyhul-İslam İmam Muhammed b. Abdulvehhab rahimehullah bu özet risalesi tevhit ile ilgili kuralların takrir ve bilinmesi hakkında önemli konuları içermektedir. Şirk, şirk ehli hakkında onlarla ilgili hüküm meselesi, menfi ve müspet şefaat konuları ele alınmıştır.

 • Arapça

  PDF

  Bu kitapta sünnetin İslam dininin ikinci temel kaynağı olduğu, Kur'an'dan sonra sünnetin geldiği anlatılmaktadır. Yazar İslam dininde sünnetin önemini ele almaktadır. Sünnetin hüccet olması konuda şüphe yayanlardan sakındırmak ta, muhalif kimselerin şüphelerine cevap vermektedir.

 • Arapça

  PDF

  Arapça Hat Öğrenme ve Amme Cüzü. -Türkçe- D. Heysem Serhan hocamızın kazandırdığı bu eser, nesh usulü yazım tarzını ilk seviyeden başlatarak bazı paragragları yazacak yeteneğe ulaştırma gayesiyle oluşturulmuştur. Amme cüzü elimizdeki mushaflarda kabül edilen Osman hattı itibar alınmıştır. Çocukların - büyüklerin ve arapçayı bilen ve bilmeyenlerin kolaylıkla yapabileceği alıştırmalar.

 • Arapça

  PDF

  Bu kitap, Nebi sallallahu aleyhi ve sellem'e iman etmekle ilgili beş konuyu içermektedir. 1- Rasüllerin gönderiliş gayesi. 2- Muhammed Allah'ın Rasülü olduğuna şahitlik etmenin şartları. 3- Nebi sallallahu aleyhi ve sellem'e iman etmek neleri gerekli kılar. 4- Nebi sallallahu aleyhi ve sellem'in ümmeti üzerindeki on yedi hakkı. 5- Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem hakkında kişinin imanını bozup, dinden çıkaracak hususlar

 • Arapça

  PDF

  Bu kitap, Şemsuddin İbn Kayyim el-Cevziyye rahimehullah'ın " İğasetu'l-Lehfan Min Mesaidi'ş-Şeytan" adlı eserinden bir bölümdür. Burada Yahudilerin tarih boyunca itikatlarında yaşanan derece derece değişimler açıklığa çıkarılmaktadır. Öyle ki bu itikat güçlü çelişki ve karmaşalar içeren noktaya gelmiştir.

 • Arapça

  PDF

  Bu kitap, Şeyh Majid b. Süleyman er-Ressi hafizehullah'a ait faydalı bir eseridir. Kur'an-ı Kerim hakkında özet bir tanıtım yapılmakta, getirdiği her konuya iman edip, tasdik etmemiz, nesh olmamış hükümleriyle amel etmemizin gerekliği beyan olunmaktadır.

 • Arapça

  PDF

  Müellif kitabın ön sözünde şöyle demektedir: Beni bu kitabı yazma hedefim, diğer din mensuplarına özellikle de Hristiyanlara, Meryem Oğlu İsa Mesih ve annesi Meryem bint İmran aleyhimesselam hakkında Müslümanlar'ın inanışını bildirmektir. Bazı rahiplerle yaptığım münakaşalar sonucunda Hristiyanların Müslümanlar hakkında İsa ve annesi Meryem'e buğz ettikleri zannında olduklarını gördüm. Allah'ın kelamı olan Kur'an-ı Kerimdeki ve Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem'in sözlerinde yer alan İsa ve annesi Meryem ile ilgili bölümleri onlara gösterdiğimde birisi bana şöyle dedi: " Siz Müslümanların Mesih hakkındaki akidesi, biz Hristiyanların akidesinden daha hayırlıdır" ve ardından Müslüman olduğunu ilan etti.

 • Arapça

  PDF

  Kitabın yazarı kitap hakkında şöyle demektedir: " Bu kitapta bulunan haberleri, Yahudi ve Hristiyan iken sonradan İslam dinini seçmiş şahsiyetlerin kendilerinden aktardım. Yani sonradan Müslüman olan bu şahsiyetlerin kendi eski kitaplarında bu müjdenin yer aldığına dair şahitlik etmesinden sonra kitapta nakillerde bulundum . Aktardığım her haberin sonunda Müslüman olan şahsiyetin ismini ve kendi kitabında yer alan sayfayı zikrettim. Kitab-ı Mukaddes olarak isimlendirilen kitabın en son baskılarına giderek oradaki sayfa numaralarını da aktardım. Ehli kitabın sonradan Müslüman olan bazı şahsiyetleri çok eski nüshalardan nakil yapmaktadırlar. Mütevekkil'le aynı çağda yaşamış Taberi de böyledir. Yahudi ve Hristiyanlar zaman zaman kitaplarını tashih eder, diledikleri ibareleri ekleyip, çıkarırlar. Bu sebeple araştırmacılar, sonradan Müslüman olan şahsiyetlerin yaptığı nakiller ile, Kitab-ı Mukaddes olarak bilinen kitabın eski baskıları arasında bir karşılaştırma yapmada oldukça zorluk yaşarlar. Ancak bu sonradan Müslüman olan şahsiyetlerin aktardıkları metinler ve şahitliklere itibar edilir.

 • Arapça

  PDF

  Yirminci Yüzyılda Ehli Kitap alimlerinin kendi kitaplarına yönelik eleştirel manada yaptıkları çalışmalar sonucunda adı geçen bu kitaplarda tahrif yapıldığı itiraf etmişlerdir. Bu çalışmada, Ehli Kitabın kitaplarında yer alan metinlerle ilgili yapılan söz konusu çalışmalara ait özet bir sunum yapılmaktadır. Ehli Kitabın kitaplarında Nebi sallallahu aleyhi ve sellem'in müjdelenmesi hakkında bilgiler içermektedir.

 • Arapça

  PDF

  Huşu namazın özü ve ruhudur. Namazda huşunun tadına varamamış kimse, namazın ne kadar büyük bir ibadet olduğunun farkına varamaz. Namazda huşu ne kadar ise, ecir de o oranda olur. Bu kitapta, namazda huşulu olmaya yardımcı olacak sebepler açıklanmaktadır.

 • Arapça

  PDF

  Faziletli Şeyh Abdülaziz rahimehullah'ın Riyad'ta buluna n Büyük Cami'de "İslamda Zekatın Yeri" adlı konferansıdır.

 • Arapça

  PDF

  Bu çalışma, Şeyh Abdulmuhsinel-Abbad el-Bedr'in bir kitabıdır. Sahabeler radiyallahu anhum Hakkında Ehl-i sünnet ve'l-cemaat'in Akidesinden bahsetmektedir.

 • Arapça

  PDF

  Bu kitap, Faziletli Şeyh Abdurrezzak b. Abdilmuhsin el-Abbad el-Bedr'e aittir. Müellif bu kitapta Kur'an ve Sünnet ışığında imanı artıran ve eksilten etkenleri açıklamaktadır.

 • Arapça

  PDF

  Bu eser, Şeyh Hafız el-Hakemi rahimehullah'ın hicri 1368 yılında Filistin'in bölünmesinden sonra söylediği bir kasidedir. Bu kasidede Kur'an ve Sünnet'e bağlanmanın, cihat farizasının yerine getirilmesinin gerekliğinden bahseder.

 • Arapça

  PDF

  Bu eser, Şeyh Hafız b. Ahmed el-Hakemi rahimehullah'ın Nebi sallallahu aleyhi ve sellem'in siyeri hakkında soru cevap şeklinde kaleme aldığı bir kitaptır.

 • Arapça

  PDF

  İlmi Edeb ve Vasiyet İle İlgili Mimiyye Manzumesi son derece faydalı bir manzumedir. İçeriğinde asil İslam adabını taşımaktadır. İlim talebinde bulunmaya, öğrenip, davet etmede gayretli ve ihlaslı olmaya teşvik eder.

 • Arapça

  PDF

  Bu eser, zühd, terğib ve terhib konuları içeren bir manzumedir. Müellifi Şeyh Hafız b. Ahmed el-Hakemi'dir.

 • Arapça

  PDF

  Müellif kitabın ön sözünde şöyle demektedir: Bu kitabı yazma hedefim, diğer din mensuplarına Adem aleyhisselam hakkında Müslümanların inanışını bildirmektir. Özellikle de Adem aleyhisselam'ın düştüğü hata konusunu açıklığa kavuşturmaktır. Bazı Hristiyanlarla yaptığım münakaşalar sonucunda onların bu konuya akla uygun olmayan açıdan bakıp, anladıklarını, bunun hiç bir Peygamberin getirdiği inanış esaslarına uygun olmadığını ve Allah subhanehu ve tealanın hiç bir sıfatına özellikle de adalet ve rahmetine yaraşır olmadığını gördüm. Bir de bu inanış Meryem oğlu İsa Mesih'in dünyaya gelmesinden önce ölen herkese ait günahlara dair kefaretin olmadığını, her birinin ateşe gireceği sonucunu doğurmaktadır. Bu inanış insan aklına karşı gelmek ve Rahim olan Allah'a uzak olduğu zulmü isnat etmektir.

Sayfa : 3 - den : 1
Görüşün Bizim İçin Önemli