Bilimsel kategoriler

Kitabu’t-Tevhid

Bu dosya Müceddit İmam Muhammed b. Abdilvahhab rahimehullah’ın telif ettiği Kitabu’t-Tevhid adlı eser hakkındaki bütün çalışmaları bir araya toplamaktadır. Müellif İmam Muhammed b. Abdilvahhab rahimehullah’ın bu eseri enfes bir kitap olup, alanında yazılmış en faydalı çalışmadır. Müellif bu kitabında tevhit ve faziletini, zıttı olan büyük şirki, vacip kemalinin zıttı olan küçük şirk ve bid’atleri açıklamaktadır. Şayet bir kimse, bu kitapla ilgili yapılmış birçok şerh çalışması var. Tek bir şerhle yetinilseydi daha iyi olmaz mıydı? Derse Ona şöyle cevap veririz: Alimlerin bir kitabı şerh etmede ve öğretmede izledikleri yol ve yöntemleri farklı farklıdır. Birçok şer gayet faydalıdır. Kimi şerhler ise bazı yönleriyle ilmî eleştirilerden uzak kalamamıştır. Bazı ilim ehlinin yöntemi özet bir şerh ve metinde geçen bazı ibareleri açıklamakla yetinmek iken, kimi alimlerin ise tafsilli bir yöntem izleyip, her kelime ve cümleye açıklama yapıp, kelimelerin irabını zikrederler. Bazı alimler de temel kaide ve kurallar ışığında açıklama yöntemini seçerler. Önce dersin konusunu şerh ederler sonra metinde geçen ibareleri ve ardında da konuyla ilgili usul kurallarını zikrederek talebeleri bilgilendirirler. Bazı meseleler asıl metinde olmasa bile delilleriyle birlikte konuya bağlar, talebelerle ilmî münakaşada bulunurlar. En son olarak ta metinde geçen ibarelere değinirler. Bazı alimler ise takrir yöntemini izler, metin hakkında faydalı bilgiler, kurallar, taksimatlar, ince kurallar ve istinbatlar naklederler. Bazıları da akademik yöntem izleyerek özet bir şerh yapar. Önceki şerhleri bir araya getirip, içinden faydalı gördüklerini seçerek öğrencilerine aktarırlar. Öğrenci için en faydalı olanı bütün bu yöntemlerin tümünden istifade etmesidir. Önce özet, sonra kuralların zikredildiği, sonra tahlil edildiği, ardından takrir edildiği ve sonunda da ihtisar yöntemlerini izler. Bu metinle ilgili özet bilgi tuttuğu bir not defteri olmalıdır. Zaman zaman bu notları okuyup, bilgilerini tazelemelidir. İlim zirai ekine benzer. Onu sulayıp, ilgilenirsen iyi yetişir ve ürün verir. İhmal edersen sönüp, kuruyuverir. Bu sayfada birçok şerhe yer verdik ki, her birinden istifade edilsin. Şayet bu kitabı okurken izlenmesi gereken yöntem nedir? Diye sorarsan cevap olarak şöyle deriz: Öncelikle bu kitabı yüzeysel olarak bir defa okumalısın. Şerhleri okumadan önce metnini ezberlemen mümkünse ezberlemelisin. Ardından senin için seçtiğimiz şu kaynaklardan istifade edebilirsin. 1- Teysiru’l-Aziyzi’l-Hamîd- Şeyh Süleyman b. Abdillah Âl-Şeyh 2- Fethu’l-Mecîd- Şeyh Abdurrahman b. Hasen Âl-Şeyh 3- El-Kavlû’s-Sedîd- Şeyh Abdurrahman b. Nasir Sa’dî 4- El-Kavlû’l-Mufîd Şerhu Kitabu’t-Tevhid- Şeyh Muhammed b. Salih el-Useymîn 5- Sesli Şerh- Şeyh Salih b. Abdilazîz Âl-Şeyh

Materya sayısı: 2

  • PDF

    Allah’ın Kulları Üzerindeki Hakkı Olan Tevhîd Kitabı: Müceddid İmam Muhammed et-Temîmî’nin -Allah ona rahmet etsin- telif ettiği nefis bir kitaptır. Bu kitap, Kur’an-ı Kerim ve Nebevî Sünnet’ten delillerle ehl-i sünnet ve-cemaat akidesinin açıklamasını içermektedir.Bu, alanında yazılmış büyük faydalar içeren bir kitaptır.Yazar bu kitapta, tevhîdi, tevhîdin fazîletini, tevhîde aykırı olan büyük şirki ve tevhîdin kemâline aykırı olan küçük şirki ve bid’atları açıklamıştır.

  • MP3

    Konuşmacı : Abdurrauf Şakir

    Yazarı; Muhammed b. Abdulvahhab

Sayfa : 1 - den : 1
Görüşün Bizim İçin Önemli