Bilimsel kategoriler

er-Risale et-Tedmuriyye

er-Risale et-Tedmuriyye, Yüce Allah’ın isim ve sıfatlarının ispatı, kader ve şeriat meselesinin bir arada anlaşılmasını ele almaktadır. Bu eser Şeyhülislam İbn Teymiyye tarafından kaleme alınmıştır. Hicri 728 tarihinde vefat etmiştir. Allah rahmet eylesin. Bu eserin telif olunma sebebini yazar ön sözünde şöyle açıklamaktadır: "Kendilerine cevap verme konusunda zorunluluk hissettiğim bazı kimseler ilim meclislerinde benden tevhit, isim ve sıfatlar, şeriat, ve kader meselelerinde duyup, dinlediklerini kaleme almamı istediler" Müellif iki ana esas üzerine sözlerini bina etmiştir. Birinci asılda, sıfatlar tevhidi hakkında konuşmuştur. Bu konuda bir giriş yazıp, iki önemli kural zikretmişve her birisi hakkında birer örnek vermiştir. Son olarak bir sonuç zikretmiş ve girişte değindiği asıla açıklık getirmiş, yedi tane daha asıl zikretmiştir. Kitabın ikinci ana aslında ise şeriat ve kadere imanı içeren ibadet tevhidini zikretmiştir. Şeyhülislama bu konuda ricada bulunanlar Tedmur/Palmira’ı sakinleridir. Tedmur Şam toprakları üzerinde yer alan Humus’a bağlı bir bölgedir. Bu sebeple risale bu bölgeye izafe edilmiştir.

Materya sayısı: 1

  • PDF

    Allah Teâlâ’nın İsimleri ve Sıfatları, Şeriat ve Kader konularında yazılan bu kitap, ehl-i sünnet ve’l-cemaat akidesinin itikadî tevhîd ile amel-i tevhîdini açıklayan önemli selefî kitaplarından birisidir.Bu kitap, Şeyhu’l-İslâm İbn-i Teymiyye’nin Tedmur şehrinde ilim talebelerinden kendisine yöneltilen sorulara verdiği cevapları içermektedir.

Sayfa : 1 - den : 1
Görüşün Bizim İçin Önemli