Bilimsel kategoriler

Bulûgu’l-Meram min Edilleti’l-Ahkâm

Bulûgu’l-Meram min Edilleti’l-Ahkâm adlı eser Şafii alim Hafız Ebu’l-Fadl Ahmed b. Ali b. Muhammed el-Kinâni’ye aittir. Müellif İbn Hacer el-Askalanî olarak şöhret bulmuştur. Hicri 852 yılında vefat etmiştir. Allah rahmet eylesin. Bu hadis metni şer’-î ahkâm dair delilleri içermektedir. Müellif kitabını son derece kapsamlı kaleme almıştır. Kitapta yer alan delilleri ezberleyen kimse akranları arasında öne çıkar. Bu eser, başlangıç seviyesinde olan ilim talebeleri için son derece faydalı, ilimde son seviyeye gelmiş kimselerinden vazgeçemeyeceği bir kaynaktır. Zira yazar kitabın mukaddimesinde bu hususlara temas etmiştir. Bu kitapta yer alan hadislerin sayısı 1596’ya ulaşmıştır. Bu hadis metninin bir çok özelliği vardır. Bununla ilgili olarak Hasen b. Sıddik Hasen Han’ın kaleme aldığı "er-Ravdu’l-Bessam min Tercemeti Bulûgu’l-Meram" adlı eserin incelenmesinde fayda vardır. Bu son eseri hicri 1411 yılında es-Sumay’î yayın evi yayına hazırlayıp, basmıştır.

Materya sayısı: 7

Sayfa : 1 - den : 1
Görüşün Bizim İçin Önemli