Bilimsel kategoriler

Allaha Davet Etmek

Bu dosyada davet ve davetçileri ilgilendiren bir çok materyaller bulunmaktadır. Bunlardan bazıları şunlardır: Davet görüşleri, davet yöntem ve araçları, davetin sorunları, davetin hükmü ve faziletleri, davetçi kimseden olması gereken özellikler, davetin kaynak ve esasları, tarihi, davetçi kimsede olması gereken yetenekler, davet fıkhı, Gayri Müslümler’e yapılacak davet, davet deneyimleri ve davetin önünde duran engeller.

Materya sayısı: 49

 • Türkçe

  PDF

  Allah'a davetin 'dünyalara bedel bir ibadet' olduğunu bizlere veciz bir şekilde hatırlatan ve her birimizi davet erleri olarak üzerimize düşeni yapmaya çağıran bu kitapçığın gerçek bir hazine olduğunu siz de göreceksiniz.

 • Türkçe

  PDF

  Bu, faydası büyük bir risâledir. Belki de bu risâle, Elbânî’nin ardında bıraktığı, içinde dînine ve Nebisi Muhammed -sallallahu aleyhi ve sellem-’in sünnetine tutkun müslümanın uyması gereken sahih selefî metod usûlünün beyanı bulunan çalışmaların en önemlisidir. Bu risâlenin aslı, Elbânî’nin, Selefî dâvetin usûlü hakkındaki ilmî bir konferansı ve Elbânî’nin hayatı boyunca her zaman dâvet ettiği Selefî Metod’a dâir kayıtlardır.

 • Türkçe

  MP3

  Konuşmacı : Ubeydullah Arslan Tetkik : Muhammed Şahin

  Bu dînin kaygısını kim yüklenecek?

 • Türkçe

  PDF

  Küçük çocuk kardeşlerimi on yaşına vardıklarında dindar olmaları için nasıl bir yöntemle onları davet etmeliyim, onlarla hangi metodu takip etmeliyim?

 • Türkçe
  video-shot

  MP4

  Konuşmacı : Ubeydullah Arslan Tetkik : Muhammed Şahin

  Mikdad gibi düşünüyoruz ve söz veriyoruz, dinin için ne takdim ettin, bu dünyaya niçin geldik, niçin yaşıyoruz gayemiz nadir?

 • Türkçe
  video-shot

  MP4

  Konuşmacı : Muhammed Şahin

  İnsanlara dînleriyle ilgili şeyleri öğretmek ve onları iyiliğe dâvet etmek, peygamberlerin yaptıkları ve Allah Teâlâ’nın kendilerini bunun için gönderdiği bir davranıştır ki bu, en büyük görevdir. Allah Teâlâ, bu görev için insanların en fazîletlisini seçmiştir. Bu sebeple Allah Teâlâ, bir kimseye insanlara dînlerini öğretmek ve onları iyiliğe yöneltmek için peygamberlerin yolunda yürümeyi muvaffak kılarsa, hiç şüphe yok ki o kimse, ilmin yayılması ve iyiliğin emredilip kötülükten alıkonulması gibi yeryüzünde iyiliğin meydana gelmesine ve Allah Teâlâ’nın insanlar üzerindeki huccetini ikâme etmesine vesîle olduğu için büyük bir iyiliğe nâil olmuş olur.

 • Türkçe
  video-shot

  MP4

  Konuşmacı : Muhammed Şahin

  İnsanlara dînleriyle ilgili şeyleri öğretmek ve onları iyiliğe dâvet etmek, peygamberlerin yaptıkları ve Allah Teâlâ’nın kendilerini bunun için gönderdiği bir davranıştır ki bu, en büyük görevdir. Allah Teâlâ, bu görev için insanların en fazîletlisini seçmiştir. Bu sebeple Allah Teâlâ, bir kimseye insanlara dînlerini öğretmek ve onları iyiliğe yöneltmek için peygamberlerin yolunda yürümeyi muvaffak kılarsa, hiç şüphe yok ki o kimse, ilmin yayılması ve iyiliğin emredilip kötülükten alıkonulması gibi yeryüzünde iyiliğin meydana gelmesine ve Allah Teâlâ’nın insanlar üzerindeki huccetini ikâme etmesine vesîle olduğu için büyük bir iyiliğe nâil olmuş olur.

 • İngilizce

  RAR

  Bu CD, gayr-i müslümlere uygun olarak en iyi materyallerden seçtiğimiz web sitemizin ürünüdür.

 • Türkçe
  video-shot

  MP4

  Tetkik : Muhammed Şahin

  Bu konferansta gayri müslimlerle nasıl muamele edilmesi gerektiği açıklanmaktadır.

 • Türkçe
  video-shot

  MP4

  Biz, müslümanız ve Allah Teâlâ’nın yoluna davet etmek istiyoruz.

 • Türkçe

  PDF

  Hizipçilik ve Allah’a Dâvetçe Olumsuz Etkileri: Bu kitapçıkta hizipçiliğin anlamı, hizipçiliği müslüman cemaat üzerindeki zararları ve hizipçilikten kurtulma yolu açıklanmıştır.

 • Türkçe

  PDF

  İnsanlara dînleriyle ilgili şeyleri öğretmek ve onları iyiliğe dâvet etmek, Allah Teâlâ’nın kendilerini onun için gönderdiği nebilerin bir amelidir.Bu amel en büyük görevdir.Allah Teâlâ, bu görev için insanların en fazîletlisini seçmiştir.Bunun içindir ki Allah Teâlâ, insanlara dînlerini öğretmek ve onları iyiliğe yöneltmek için nebilerin yolunda yürümede bir kimseyi muvaffak kılarsa, hiç şüphe yok ki o kimse, ilmin yayılması ve iyiliğin emredilmesi ve kötülükten alıkonulması gibi yeryüzünde iyiliğin meydana gelmesine ve Allah Teâlâ’nın insanlar üzerindeki huccetini ikâme etmesine vesîle olduğu için büyük bir iyiliğe nâil olmuş olur.

 • Türkçe

  PDF

  Bu kitap, dâvet görevini yerine getiren dâvetçilere yardım edecek, onları Allah’ın izniyle bu dâvetlerinde başarılı kılacak birtakım temel özelleikleri derli toplu bir şekilde onların istifâdesine sunmaktadır.

 • Türkçe

  PDF

  Yazar : Bir Grup Âlim

  Bu mesaj, bir grup alim ve kültürlü müslümanlar tarafından, bir araya gelip araştırma yaptıkları ve batıyla olan alakaları daha da ileriye götürme ve geliştirme adına yaptıkları bir çalışma olmakla birlikte, batının resmi ve dini heyetleri, basın-yayın organları, müesseseler ve şahıslar tarafından müslümanların mukaddesatına ve İslami değerlerine karşı yapılan apaçık aşağılamalara son derece akılcı ve güzel bir uslupla müdahale etmiş bir çalışmadır.

 • İngilizce

  PDF

  Kur’an-ı Kerim İngilizce Açıklamalı Meali, gayr-i müslimlere uygundur.Bu mealin, sözcükleri kolay ve anlamları anlaşılır bir dille hazırlanmıştır.

 • Türkçe

  PDF

  Bu kitapta, müslümanların ilerlemesi ve Allah Teâlâ tarafından onların diğer ümmetler arasında layık oldukları konuma gelebilmeleri için tutulması gereken yolun ne olduğunu bulacaksınız.

 • Fransızca

  MP3

  Kadının davetteki yeri ve önemini açıklayan seslendirilmiş bir kitaptır.

 • Çince
 • Türkçe

  1- Yüce Allah’ın Peygamberleri Kavimleri Arasından Seçişi. 2- Yüce Allah’ın Peygamberlere Kavimlerinin Durumlarına Uygun Mucizeler Verişi. 3- Yüce Allah’ın Şerefli Peygamberine Çeşitli Yollarla Davet Görevini Yerine Getirmesini Emretmiş Olması. 4- Kur’an-ı Kerim’in İndirilişinde İnsanların Durumunun Gözönünde Bulundurulması. 5- İslamın Dört Rüknü Yerine Getirilirken Bir Takım Ruhsatların Tefri Edilmesi ile İnsanların Durumunun Gözönünde Bulundurulması. 6- İkrah (Zorlama) ve Zaruret Hallerinde Günahın ve Hükmün Kaldırılması Suretiyle İnsanların Durumunun Gözönünde Bulundurulması. 7- Hüküm İtibariyle Hata ve Kasıt Halleri Arasında Ayırım Gözeten Teşri ile İnsanların Durumlarını Gözönünde Bulundurmak. 8- Arayı Düzeltmek İçin Çeşitli Mertebelerin Teşri Edilmesiyle İnsanların Durumunun Gözönünde Bulundurulması.

 • Türkçe

  MP3

Sayfa : 3 - den : 1
Görüşün Bizim İçin Önemli