Peygamber -sallallahu aleyhi ve sellem- bir nur mu yoksa bir insan mıydı?

Tanımlama

Bu fetvâ, Peygamberimiz -sallallahu aleyhi ve sellem-’in bir insan olduğunu, nurdan yaratılmadığını ve her insan gibi bir anne ve babadan dünyaya geldiğini açıklamaktadır.

Download
Site Yetkilisine Mesaj Yaz

Ayrıntılı açıklama

  Peygamber -sallallahu aleyhi ve sellem- bir nur mu yoksa bir insan mıydı?

  ] Türkçe – Turkish – تركي [

  Muhammed Salih el-Muneccid

  Terceme : Muhammed Şahin

  Tetkik : Ali Rıza Şahin

  2011 - 1432

  ﴿ هل كان النبي صلى الله عليه وسلم نورًا أم بشرًا؟ ﴾

  « باللغة التركية »

  محمد صالح المنجد

  ترجمة: محمد مسلم شاهين

  مراجعة: علي رضا شاهين

  2011 - 1432

  Soru:

  Peygamber -sallallahu aleyhi ve sellem- bir nur muydu yoksa bir insan mıydı?

  Peygamber -sallallahu aleyhi ve sellem-'in, ışıkta bile olsa O'nun gölgesi olmamıştır, sözü doğru mudur?

  Cevap:

  Hamd, yalnızca Allah'adır.

  Peygamberimiz Muhammed -sallallahu aleyhi ve sellem- Âdemoğlunun hepsinin efendisidir. O, Âdemoğlundan bir insandır.Bir anne ve babadan dünyaya gelmiştir.(Her insan gibi) yemek yer ve kadınlarla evlenirdi. Acıkır ve hastalanırdı. Sevinç ve üzüntü duyardı. O'nun bir insan olduğuna en açık delil; Allah Teâlâ'nın nefisleri (canları/ruhları) vefat ettirdiği gibi, O'nun da ruhunu vefat ettirmiştir (ruhunu kabzetmiştir).Fakat Peygamber -sallallahu aleyhi ve sellem-'i diğer insanlardan ayıran özellik ve hususiyet; O'na nübüvvet (peygamberlik), risâlet (elçilik) ve vahiy verilmesiydi.

  Nitekim Allah Teâlâ bu konuda şöyle buyurmuştur:

  ﮋ ﰄ ﰅ ﰆ ﰇ ﰈ ﰉ ﰊ ﰋ ﰌ ﰍ ﰎﰏ ... ﮊ [ سورة الكهف من الآية: 110 ]

  "(Ey elçi! O müşriklere) de ki: Ben, ancak sizin gibi bir insanım.Yalnız bana (Rabbimden) ilahınızın bir tek ilah olduğu vahyediliyor..." [1]

  Peygamber -sallallahu aleyhi ve sellem-'in insan oluşu konusundaki durumu; gelmiş-geçmiş bütün nebî ve rasûllerin durumu gibidir.

  Nitekim Allah Teâlâ bu konuda şöyle buyurmuştur:

  ﮋ ﮬ ﮭ ﮮ ﮯ ﮰ ﮱ ﯓ ﯔ ﯕ ﯖ ﮊ

  [ سورة الأنبياء الآية: 8 ]

  "Biz onları (senden önceki elçileri), yemek yemez bir ceset (yeme ve içme ihtiyacı olmayan insanüstü varlıklar) kılmadık ve onlar, ebedi (ölümsüz) de değillerdi."[2]

  Allah Teâlâ, Rasûlullah -sallallahu aleyhi ve sellem-'in kendileri gibi bir insan oluşuna şaşıran ve bunu garip karşılayan Mekkeli müşriklerin bu görüşünü reddetmiştir.

  Nitekim Allah Teâlâ bu konuda şöyle buyurmuştur:

  ﮋ ﮒ ﮓ ﮔ ﮕ ﮖ ﮗ ﮘ ﮙ ﮚﮛ ﮜ ﮝ ﮞ ﮟ ﮠ ﮡ ﮢ ﮣ ﮊ [ سورة الفرقان الآية: 7 ]

  "Ve (müşrikler) dediler ki: Bu elçiye (elçi olduğunu iddiâ edene) ne oluyor ki, (bizim gibi) yemek yiyor ve (rızık aramak için) çarşı-pazarlarda geziyor? Onunla birlikte uyarıcı bir melek indirilseydi ya (Allah, onunla birlikte bir meleği gönderip onun doğru olduğuna şâhitlik etseydi yâ!)."[3]

  Bu sebeple Peygamber -sallallahu aleyhi ve sellem-'in bir elçi ve insan oluşu konusunda Kur'an-ı Kerim'in belirlediği şeyin dışına çıkmak, câiz değildir.

  Bunlardan birisi de, Peygamber -sallallahu aleyhi ve sellem-'i bir nur veya gölgesi olmayan veyahut da nurdan yaratılmış bir varlık diye vasfetmek, câiz değildir. Aksine O'nu böyle vasfetmek (nitelendirmek), Peygamber -sallallahu aleyhi ve sellem-'in yasaklamış olduğu dînde aşırıya gitmektir.

  Nitekim Peygamber -sallallahu aleyhi ve sellem- bu konuda şöyle buyurmuştur:

  (( لاَ تُطْرُونيِ كَماَ أُطْرِيَ عِيَسى ابْنُ مَرْيَمَ، وَقُولُوا: عَبْدُ اللهِ وَرَسُولُهُ.))

  [ رواه البخاري ]

  "Meryem oğlu İsa’nın aşırı bir şekilde övüldüğü gibi beni övmeyin. (Benim için) Allah’ın kulu ve elçisidir, deyin."[4]

  Peygamber -sallallahu aleyhi ve sellem-'in sünnetinde sâbit olduğu üzere melekler nurdan yaratılmış, fakat Âdemoğlundan hiç kimse nurdan yaratılmamıştır.

  Nitekim Peygamber -sallallahu aleyhi ve sellem- bu konuda şöyle buyurmuştur:

  (( خُلِقَتِ الْمَلَائِكَةُ مِنْ نُورٍ، وَخُلِقَ الْجَانُّ مِنْ مَارِجٍ مِنْ نَارٍ، وَخُلِقَ آدَمُ مِمَّا وُصِفَ لَكُمْ.)) [ رواه مسلم ]

  "Melekler nurdan yaratılmışlardır.Cinler yalın (dumansız) ateşten (alevden) yaratılmışlardır.Âdem ise size vasfedilen şeyden (size anlatılan topraktan) yaratılmıştır."[5]

  Değerli âlim Muhammed Nâsıruddîn el-Elbânî -Allah ona rahmet etsin- şöyle demiştir:

  "Bu hadis, insanların dilinde dolaşan:

  'Ey Câbir! Allah, ilk önce senin peygamberinin nurunu yaratmıştır' hadisi ile bunun gibi Peygamber -sallallahu aleyhi ve sellem-'in nurdan yaratıldığını söyleyen hadislerin bâtıl olduğuna işâret etmektedir. Bu hadis, nurdan yaratılanların sadece melekler olduğuna, Âdem -aleyhisselâm- ve oğullarından hiç kimse olmadığına apaçık bir delildir. Buna dikkat et ve sakın gâfillerden olma!"[6]

  İlmî Araştırmalar ve Fetvâ Dâimî Komitesi'ne aşağıda zikredilen:

  "Burada Pakistan'da Brelviyye tarikatı âlimleri, Peygamber -sallallahu aleyhi ve sellem-'in gölgesinin olmadığına inanmaktadırlar. Bu ise, Peygamber -sallallahu aleyhi ve sellem-'in insan olmadığına delâlet etmektedir. Bu hadis sahih midir? Peygamber -sallallahu aleyhi ve sellem-'in gölgesi yok mudur?"

  Soru sorulmuş, bunun üzerine komite bu soruya şöyle cevap vermiştir:

  "Bu söz bâtıldır. Bu söz, Peygamber -sallallahu aleyhi ve sellem-'in bir insan olduğuna ve insan yapısı (yaratılış) bakımından diğer insanlardan farklı olmadığına, her insanın olduğu gibi O'nun da gölgesi olduğuna apaçık delâlet eden Kur'an ve sünnetin naslarına (âyet ve hadislere) aykırıdır. Allah Teâlâ'nın risâlet (elçilik) özelliği ile kendisine ikramda bulunması; Allah Teâlâ'nın, O'nu bir anne ve babadan yaratmış olduğu beşer vasfından dışarı çıkarmaz.

  Nitekim Allah Teâlâ bu konuda şöyle buyurmuştur:

  ﮋ ﰄ ﰅ ﰆ ﰇ ﰈ ﰉ ﰊ ﰋ ﰌ ﰍ ﰎﰏ ... ﮊ [ سورة الكهف من الآية: 110 ]

  "(Ey elçi! O müşriklere) de ki: Ben, ancak sizin gibi bir insanım.Yalnız bana (Rabbimden) ilahınızın bir tek ilah olduğu vahyediliyor..." [7]

  Yine şöyle buyurmuştur:

  ﮋ ﭑ ﭒ ﭓ ﭔ ﭕ ﭖ ﭗ ﭘ ﭙ ﭚ ﭛ ﭜ ﭝ ﭞ ﭟ ﭠﭡ ﭢ ﭣ ﭤ ﭥ ﭦ ﭧ ﭨ ﭩ ﭪﭫ ﭬ ﭭ ﭮ ﭯ ﭰ ﮊ [ سورة إبراهيم الآية: 11 ]

  "(Kavimlerinin kendileri hakkında söylediklerini işittiklerinde) elçileri onlara şöyle demişlerdi: Biz gerçekten sizin (dediğiniz) gibi birer insanız.Fakat Allah, kullarından dilediğine lütufta bulunur (ve onu elçi olarak seçer).Allah'ın izni (ve tevfiki) olmadıkça biz, size apaçık bir delil getiremeyiz. Mü'minler, (her işlerinde) yalnızca Allah'a tevekkül etsinler."[8]

  Peygamber -sallallahu aleyhi ve sellem-'in Allah'ın nurundan yaratılmış olduğuna dâir rivâyet olunan hadise gelince, bu uydurma (mevzû) bir hadistir."[9]

  & & & & & &

  [1] Kehf Sûresi: 110

  [2] Enbiyâ Sûresi: 8

  [3] Furkân Sûresi: 7

  [4] Buhârî; hadis no: 6830

  [5] Müslim; hadis no: 2996

  [6] Silsiletu'l-Ehâdîsi's-Sahîha; s: 458

  [7] Kehf Sûresi: 110

  [8] İbrahim Sûresi: 11

  [9] İlmî Araştırmalar ve Fetvâ Dâimî Komitesi Fetvâları; c: 1, s: 464