Rasûlullah -sallallahu aleyhi ve sellem-’in doğum yıldönümünü türkü-şarkı söylemeden ve haramlar işlemeden kutlamanın hükmü

Tanımlama

Değerli âlim Muhammed Salih el-Muneccid’in cevapladığı sorunun metni şöyledir: "Bizler, Rasûlullah -sallallahu aleyhi ve sellem-’in doğum yıldönümünü kutlama münasebetini İspanya’da, dağınık müslümanları biraraya getirmek, onlar arasında kardeşlik bağlarının güçlenmesini, müslümanların çocuk-larının birbirleriyle tanışmalarını ve birbirleriyle kardeş olmalarını sağlamak,dînleriyle iftihar edip gurur duymala-rını tavsiye etmek ve çocuklarımızın akıllarını tahrip etmek için düzenlenen karnavallar ve sevgililer günü gibi bayramlara karşı onları korumak için değerlendiriyoruz."

Download
Site Yetkilisine Mesaj Yaz

Ayrıntılı açıklama

  Rasûlullah -sallallahu aleyhi ve sellem-'in doğum yıldönümünü türkü-şarkı söylemeden ve haramlar işlemeden kutlamanın hükmü

  ] Türkçe – Turkish – تركي [

  Muhammed Salih el-Muneccid

  Terceme : Muhammed Şahin

  Tetkik : Ali Rıza Şahin

  2014 - 1436

  ﴿ حكم الاحتفال بذكرى مولد الرسول G من غير غناء ولا محرمات ﴾

  « باللغة التركية »

  محمد صالح المنجد

  ترجمة: محمد مسلم شاهين

  مراجعة: علي رضا شاهين

  2014 - 1436

  Soru:

  Bizler, Rasûlullah -sallallahu aleyhi ve sellem-'in doğum yıldönümünü kutlama münasebetini İspanya'da, dağınık müslümanları biraraya getirmek, onlar arasında kardeşlik bağlarının güçlenmesini, müslümanların çocuk-larının birbirleriyle tanışmalarını ve birbirleriyle kardeş olmalarını sağlamak,dînleriyle iftihar edip gurur duymala-rını tavsiye etmek ve çocuklarımızın akıllarını tahrip etmek için düzenlenen karnavallar ve sevgililer günü gibi bayramlara karşı onları korumak için değerlendiriyoruz.

  Cevap:

  Hamd, yalnızca Allah'adır.

  Birincisi:

  Siyer âlimleri, Nebi -sallallahu aleyhi ve sellem-'in doğum tarihi hakkında ihtilaf etmişlerdir. Fakat vefatının, hicretin onbirinci yılında, Rebiül-Evvel ayının onikinci gününde olduğunda ittifak etmişlerdir. Malesef bugün, halktan insanların kutladıkları ve Nebi -sallallahu aleyhi ve sellem-'in doğum günü diye bildikleri gün, O'nun vefât ettiği gündür.

  İkincisi:

  İslâm şeriatında "Nebi -sallallahu aleyhi ve sellem-'in Doğum Günü" diye bir şey yoktur. Sahâbe, tâbiîn ve onlardan sonra gelen İslâm önderleri, bu günü kutlama-larını bir tarafa bırakın,böyle bir günün olduğunu bilmez-lerdi.Bu günü, bâtınîlerin câhillerinden bazı bid'atçılar ihdas etmiş, daha sonra pek çok müslüman ülkelerde halktan insanlar onların yolundan gitmişlerdir.

  Üçüncüsü:

  Yaşadığı ülkede düzenlenen kutlamaları gördükten sonra bu kutlamalardan etkilenen, Rasûlullah -sallallahu aleyhi ve sellem-'in sünnetini seven bazı kimseler, bid'ata düşmekten kurtulmayı, âile fertleriyle evde biraraya gelmekte görmekte ve bu münasebet vesilesiyle özel bir yemek yapılmakta ve hepsi o yemekten yemek-tedirler.Kimisi aynı münasebet için arkadaşlarını ve akrabalarını biraraya getirmektedirler. Kimisi de Nebi -sallallahu aleyhi ve sellem-'in hayatını okumak veya dînî bir konferans vermek için insanlarla biraraya gelmeyi uygun görmektedir.

  Bunlardan birisi de sizin, dağınık müslümanları biraraya getirmek, gurbet ve küfür diyarında müslümanın dîni ile iftihar etmesi ruhunu canlandırmak olan güzel maksadınızdır.

  Doğrusu; bütün bu niyetler, bu toplanmaları dîne uygun kılmaz. Aksine bu, pek çirkin olan bir bid'attır. Hatta sizler bir bayram istiyorsanız, Ramazan ve Kurban, müslümanlar için iki bayramdır. Eğer bu iki bayramdan fazla bayram istiyorsanız, biz müslümanlar nezdinde haftalık bayramımız olan Cuma günü vardır. Bu günde Cuma namazı ve İslâm dîniyle iftihar etmek için biraraya gelin.Eğer bu da sizin için mümkün olmuyorsa,yılın günle-ri pek çoktur ve bid'at bir bayram veya gün olmaması kaydıyla, başka bir münasebette bir araya gelmeniz mümkündür. Hatta mübah olan evlilik (düğün) töreni, ziyâfet toplantısı, akika kurbanı yemeği ve hayırlı bir kutlama töreni gibi münasebetler için biraraya gelmek mümkündür.Bütün bunların da sorunuzda zikrettiğiniz müslümanların birbirleriyle görüşmelerini sağlamak, dağınık müslümanları biraraya getirmek ve dîne sımsıkı sarılmak gibi konuları ihya etmek için olmalıdır.

  Aşağıda zikredilen fetvâlar,bu niyetlerle o münase-betlerde biraraya gelen kimselerin hükmü hakkındaki ilim ehlinin fetvâlarıdır:

  1. İmam Ebu Hafs Tâcuddîn el-Fâkihânî -Allah ona rahmet etsin- mevlidin türlerini açıklarken şöyle demiştir:

  "Birincisi: Bir kimsenin, kendi malından âilesi, arkadaşları ve çocukları için bir yemek hazırlaması, bu toplantı için hazırlanan bu yemeği yemekten başka bir şey yapmamaları ve hiçbir günah işlememeleridir.Bu, nitelendirdiğimiz gibi çirkin ve iğrenç bir bid'attır. Çünkü bunu, İslâm'ın fakihleri, insanların âlimleri, zamanların kandilleri ve mekanların süsü olan taatin ileri gelenleri böyle bir şey yapmamışlardır."[1]

  2. İbn-i Hâc el-Mâlikî -Allah ona rahmet etsin- çalgı âletleri ve türkü-şarkı olması, erkeklerle kadınların aynı ortamda ve birbirine karışmaları gibi çirkin şeylerin olmadığı Mevlid-i Nebevî'nin hükmü hakkında şöyle demiştir:

  "Eğer bu olmazsa ve sadece bir yemek hazırlayıp bununla mevlidi amaçlar ve müslüman kardeşlerini bu yemeğe çağırırsa ve yukarıda zikredilen çirkin şeylerden uzak olursa, bu, sahibinin niyetinin aynısı gibi bir bid'at sayılır.Çünkü bu davranış, dînde fazlalıktır. İlk müslüman-ların yapmış oldukları bir amel değildir. İlk müslümanlara uymak daha evlâdır.Hatta onların bulundukları yola aykırı olan bir niyet bile eklemekten uzak durmaları daha gereklidir. Çünkü onlar, insanlar içerisinde Rasûlullah -sallallahu aleyhi ve sellem-'in sünnetine daha fazla uyan, O'na ve O'nun sünnetine tazim gösteren kimselerdi. Onlar, sünnete uymaya acele etmekte daha ilerideydiler. Onlardan birisinden mevlide niyet ettiği nakledilmemiş-tir.Bu sebeple bizler onlara uyarız, onlara yeten şey (Kur'an ve sünnet), bize de yeter. Bilindiği üzere onlara uymak, kaynaklar konusundadır.Nitekim büyük âlim imam Ebu Tâlib el-Mekkî -Allah ona rahmet etsin- kitabında böyle demiştir." [2]

  3. İbn-i Hâc el-Mâlikî -Allah ona rahmet etsin- yine şöyle demiştir:

  "Bazıları (Mevlid münasebetinde) bundan yani haramı dinlemekten uzak dururlar, bunun yerine Buhârî veya başka bir kitabı okurlar. Bu davranış, kulu Allah Teâlâ'ya yaklaştıran en büyük vesile ve ibâdetlerden olan, içinde nice büyük bereketler ve pek çok hayır olan hadis okumak olsa bile, eğer bunu mevlid niyetiyle değil de,şartına ve şeriata uygun bir şekilde yaparsa,bir sakın-cası yoktur. Namaz, kulu Allah Teâlâ'ya yaklaştıran en büyük amellerden birisi olduğu bilindiği halde bir kimse namazı meşrû olmayan bir vakitte kıldığı zaman yerilir ve sünnete aykırı hareket etmiş sayılır. Namaz bu derecede olduğuna göre, namazın dışında olan başka şeylerin durumu nice olur?" [3]

  Sözün özü:

  Zikretmiş olduğunuz dağınık müslümanları biraraya getirmek, onlara nasihat etmek ve onları yönlendirmek için yapılan bu bid'at münasebette toplanmanız câiz değildir. Bu yüce gâyenizin gerçekleşmesini başka bir münasebette yapın.Önünüzde yılın diğer günleri bulun-maktadır. Onlardan birisinde toplantılarınızı yapın.

  Allah Teâlâ'dan hayırlı çalışmalarınızda sizi başarılı kılmasını, hidâyet ve muvaffakiyetinizi arttırmasını niyaz ederiz.

  Allah Teâlâ en iyi bilendir.

  & & & & & &

  [1] "el-Mevrid fî Ameli'l-Mevlid", s: 5.

  [2] "el-Medhal", c: 2, s: 10.

  [3] "el-Medhal", c: 2, s: 25.

  Kaynaklar:

  www.islamqa.info web sitesi

  Bilimsel kategoriler: