Ân Phúc Của Tôn Giáo

Chủ bút : Abdul Muhsin Al-Qosim

Thông dịch: Abu Hisaan Ibnu Ysa

common_publisher: Văn phòng Al-Rabwah

Các nguồn gốc:

Văn phòng Al-Rabwah

Các tác phẩm khoa học:

Giới thiệu chung

Ân Phúc Của Tôn Giáo: Đây là bài thuyết giảng do Shaikh Abdul Muhsin Al-Qosim thuyết giảng tại Masjid Al-Nabawy ở Madinah vào thứ sáu ngày 12/3/1431 H, trong bài thuyết giảng động viên người Muslim cố gắng bám lấy tôn giáo Islam, Nó chính là hồng phúc, là ân phước dành cho những ai noi theo tôn giáo, và đây cũng là con đường duy nhất để đến được thiên đàng, cũng trong bài thuyết giảng Shaikh đưa ra thí dụ và bằng chứng cụ thể từ Qur’an và Sunnah.

Thông tin phản hồi