• Việt Nam

    LINK

    Trang web đàm thoại (chat) trực tuyến về Islam: là trang web tuyên truyền Islam trực thuộc Hội Giới Thiệu Islam Quốc Tế: http://www.wwaii.org, thuộc phía ngoại giao. Trang web dành riêng cho người Muslim không nói tiếng Arap để hiểu sự thật về Islam bằng cách hỏi đáp trực tiếp và với phương châm đưa ra hình ảnh tinh khiết về Islam, đồng thời phương châm trang web chỉnh sửa lại những lý tưởng sai lệch về Islam và Muslim, bên cạnh đó đối đáp lại phe chống đối Islam.

Thông tin phản hồi