Các tác phẩm khoa học

Muhammad là Rasul của Allah

Đây là trang web lớn nhất giới thiệu về vị Nabi của Islam Muhammad - cầu xin bình an và phúc lành cho Người - gồm hàng trăm bài viết và sách vở của 45 ngôn ngữ. Mục đích chính là giới thiệu vị Nabi nhân hậu với thế giới loài người từ tính tình, diện mạo, phong thái, nhiệm vụ của một lãnh đạo... qua các mục như: - Bằng chứng lãnh sứ mạng. - Tiểu sử Nabi. - Những đặc tính đáng tuyên dương. - Các ngộ nhận xoay quanh Nabi. - Nhiệm vụ của Nabi. - Các bài viết liên quan đến vị Nabi Islam. - Các bằng chứng gắn liền với Islam, Muhammad và Quran. - Các phu nhân và gia quyến của Nabi. - Sự ra đời của Nabi.

Số lượng các mục: 58

Trang : 3 - Từ : 1
Thông tin phản hồi