• Việt Nam

    PDF

    Chủ bút : Sa-ud bin Ibrohim Al-Shuraim Thông dịch : Abu Zaytune Usman bin Ibrahim Kiểm thảo : Abu Hisaan Ibnu Ysa người đăng tải : Văn phòng Al-Rabwah

    Những Hồng Phúc Nơi Makkah Thiêng Liêng: Đây là bài Khutbah Jumu’ah (thuyết giảng thứ sáu) với chủ đề “Các hồng phúc nơi Makkah thiêng liêng” do Sheikh Su’ud Ash-Shuraim, một trong những Imam của Thánh đường Al-Haram – cầu xin Allah phù hộ và che chở cho ông – thuyết giảng tại Thánh đường Al-Haram vào ngày thứ sáu 14/11/1431 hijri tức vào năm 2010 tây lịch. Trong bài thuyết giảng, ông đã trình bày về một số các hồng phúc cũng như các giá trị thiêng liêng của Thánh đường Al-Haram và vùng đất Makkah linh thiêng thông qua các dẫn chứng từ Qur’an và Sunnah.