Các tác phẩm khoa học

معلومات المواد باللغة العربية

ngày 'Ashuro'

Số lượng các mục: 3

 • Việt Nam

  PDF

  Chủ bút : Sa-id bin Aly bin Wahf Al-Qotony Thông dịch : Abu Zaytune Usman bin Ibrahim Kiểm thảo : Abu Hisaan Ibnu Ysa người đăng tải : Văn phòng Al-Rabwah

  Truyện Từ Qur’an - Nabi Musa với Fir’aun và ân phước nhịn chay ngày A’shu-ra -: là một trong các bài thuyết giảng của Tiến sĩ Sa’eed bin Ali bin Wahaf Al-Qahta-ni. Bài thuyết giảng này xoay quanh về câu chuyện giữa Nabi Musa (Moses) u với tên bạo chúa vô đức tin Fir’aun (Pharaon) và ân phước của việc nhịn chay ngày A’shu-ra, ngày mà những người Do thái nhịn chay để tưởng nhớ về sự kiện Allah cứu Nabi Musa u cùng các tín đồ của Người và nhấn chìm tên bạo chúa Fir’aun trong biển hồng hải.

 • Việt Nam

  PDF

  Chủ bút : Muhammad Saaleh Al-Munjid Thông dịch : Abu Hisaan Ibnu Ysa người đăng tải : Văn phòng Al-Rabwah

  Ân phước Nhịn Ngày A’-shuro và tháng của Allah Al-Muharram: Bài viết nói về ân phước nhịn chay ngày A’-shuro, ân phước của việc thường xuyên nhịn chay tự nguyện trong tháng Al-Muharram, khuyến khích nhịn chay ngày Taasu-a’ (mồng 9) cùng với A’-shuro (mồng 10), ý nghĩa của sự nhịn chay đó, giáo lý duy chỉ nhịn chay ngày A’-shuro, giáo lý nhịn chay A’-shuro trong khi còn thiếu nợ Ramadan và những việc làm nên làm trong ngày này cùng với những hành động Bid-a’h thái quá trong ngày A’-shuro.

 • Việt Nam

  PDF

  Giải Đáp Về Ân Phước Nhịn Chay Ngày A’-shuro: Nói về ân phước vĩ đại của ngày A’-shuro đó là xóa tội của năm trước đồng thời giải đáp một số thắc mắc liên quan đến ngày trọng đại này.