Các tác phẩm khoa học

معلومات المواد باللغة العربية

Văn hóa ngủ và thức

Số lượng các mục: 2

 • Việt Nam

  MP3

  Người thuyết trình : Abu Hisaan Ibnu Ysa

  Lễ Nghĩa Ngủ & Thức Dậy: Đây là bài Khutbah của Imam Masjid Al-Haraam Makkah Sheikh, Tiến sĩ Saaleh bin Muhammad Ali Taalib, bài Khutbah trình bày cung cách ngủ và thức bằng lời nói và hành động của Rasul - cầu xin Allah ban bình an & phúc lành cho Người - qua các Hadtih Soheeh từ Người.

 • Việt Nam

  PDF

  Chủ bút : Saaleh bin Muhammad Ali Talib Thông dịch : Abu Hisaan Ibnu Ysa người đăng tải : Văn phòng Al-Rabwah

  Lễ Nghĩa Ngủ & Thức Dậy: Đây là bài Khutbah của Imam Masjid Al-Haraam Makkah Sheikh, Tiến sĩ Saaleh bin Muhammad Ali Taalib, bài Khutbah trình bày cung cách ngủ và thức bằng lời nói và hành động của Rasul - cầu xin Allah ban bình an & phúc lành cho Người - qua các Hadtih Soheeh từ Người.