Các tác phẩm khoa học

Salah tự nguyện

Salah tự nguyện hay còn gọi là Salah Sunnah khuyến khích tín đồ thực hiện nó như Salah nhật, nguyệt thực; Taraaweeh; Wit-r; Salah trong đêm... đối với người Muslim cần phải cố gắng thực hiện các lễ Salah này, điển hình như: 1- Sunan Rawaatib, 2- Salah Tahajjud, 3- Salah Wit-r, 4- Salah Taraaweeh, 5- Salah Eid, 6- Salah nhật và nguyệt thực, 7- Salah cầu mưa, 8- Salah Dhuha, 9- Salah Istiskha.

Số lượng các mục: 8

Thông tin phản hồi