Các tác phẩm khoa học

معلومات المواد باللغة العربية

Các lời tụng niệm

Trang tập hợp các bài viết liệt kê các lời tục niệm, tán dương như giá trị, văn hóa, thời gian, địa điểm và hoàn cảnh phù hợp cho lời cầu xin được chấp nhận, đồng thời phân tích các điểm sai sót trong cầu xin, các ly do cấm lời cầu xin không được chấp nhận, ý nghĩ việc lời cầu xin không được đáp liền, kèm thêm rất nhiều lời cầu xin và tụng niệm khác

Số lượng các mục: 7

Thông tin phản hồi