Giá Trị Tụng Niệm Allah

Giới thiệu chung

Giá Trị Tụng Niệm Allah: Trong việc hành đạo có những cách làm rất đơn giản, ai cũng có thể làm được, dù ở bất cứ đâu, đang làm gì cũng đều thực hiện được đó là tụng niệm Allah. Đổi lại giá trị cho lời tụng niệm đó lớn vô cùng.

Download
Thông tin phản hồi