Giá Trị Tụng Niệm Allah

Người thuyết trình : Abu Zaytune Usman bin Ibrahim

Kiểm thảo: Abu Hisaan Ibnu Ysa

Giới thiệu chung

Giá Trị Tụng Niệm Allah: Đây là bài thuyết giảng thứ sáu, nhăc về việc hành đạo có những cách làm rất đơn giản, ai cũng có thể làm được, dù ở bất cứ đâu, đang làm gì cũng đều thực hiện được đó là tụng niệm Allah. Đổi lại giá trị cho lời tụng niệm đó lớn vô cùng.

Download
Gởi lời bình luận cho chủ nhân trang này