Giá Trị Ngày Thứ Sáu

Giới thiệu chung

Phân tích giá trị của ngày thứ sáu đối với cộng đồng Islam này và vài giáo lý liên quan.

Download
Thông tin phản hồi