Các tác phẩm khoa học

Địa vị nhóm Sahabah

Trong những đức tin cơ bản của tín đồ Muslim nhóm Sunnah và Jamaa-ah là rất mực tất cả Sahabah tức các bằng hữu của Nabi - cầu xin bình an và phúc lành cho Người -, thương yêu họ vì Allah, chấp nhận hài lòng địa vị của họ như nhóm Muhaajireen, nhóm Ansaar và những người noi theo tấm gương cao quí của họ. Trong trang này tổng hợp rất nhiều bài viết bằng nhiều ngôn ngữ khác nhau phân tích về địa vị của Sahabah và sẵn sàn đối đầu với ai dám xúc phạm, dám mắng chửi họ.

Số lượng các mục: 4

 • Việt Nam

  MP3

  Người thuyết trình : Abu Hisaan Ibnu Ysa

  Sơ Lược Tiểu Sử Al-Faarooq U’mar bin Al-Khattaab: Trong bài thuyết giảng kể sơ lược về cuộc đời của vị anh hùng của lịch sử Islam Al-Faarooq U’mar bin Al-Khattaab, được Trích từ “chương trình các ngôi vườn của thiên đàng” do tiến sĩ Sheikh Nabeel Al-I’wadhi thuyết trình.

 • Việt Nam

  PDF

  Chủ bút : Nabeel bin Aly Al-I’wadhi Thông dịch : Abu Hisaan Ibnu Ysa الناشر : Văn phòng Al-Rabwah

  Trong bài viết kể sơ lược về cuộc đời của vị anh hùng của lịch sử Islam Al-Faarooq U’mar bin Al-Khattaab, được Trích từ “chương trình các ngôi vườn của thiên đàng” do tiến sĩ Sheikh Nabeel Al-I’wadhi thuyết trình.

 • Việt Nam

  PDF

  Sơ Lược Tiểu Sử Abu Bakr Al-Siddeeq – cầu xin Allah hài lòng về ông -: Đây là bài viết sơ lược về tiểu sử của vị lãnh đạo Islam ông Abu Bakr, một lãnh đạo kế thừa của Rasul, ông là người tốt nhất trong thế giới nhân loại nói chung chỉ sau hàng ngũ Nabi, được cộng đồng Islam đồng thống nhất. Bài viết được rút từ bộ Al-Dhiya’ Al-Lame’ Min Al-Khutab Al-Jawaame’ của Sheikh Muhammad bin Saaleh Al-U’thaimeen – cầu xin Allah hài lòng về ông -.

 • Việt Nam

  MP3

  Người thuyết trình : Abu Hisaan Ibnu Ysa

  Sơ Lược Tiểu Sử Abu Bakr Al-Siddeeq – cầu xin Allah hài lòng về ông -: Đây là bài viết sơ lược về tiểu sử của vị lãnh đạo Islam ông Abu Bakr, một lãnh đạo kế thừa của Rasul, ông là người tốt nhất trong thế giới nhân loại nói chung chỉ sau hàng ngũ Nabi, được cộng đồng Islam đồng thống nhất. Bài viết được rút từ bộ Al-Dhiya’ Al-Lame’ Min Al-Khutab Al-Jawaame’ của Sheikh Muhammad bin Saaleh Al-U’thaimeen – cầu xin Allah hài lòng về ông -.

Thông tin phản hồi