معلومات المواد باللغة العربية

Số lượng các mục: 1

  • Việt Nam

    MP4

    Kiểm thảo : Abu Hisaan Ibnu Ysa

    Đoạn băng ngắn này trích lời tâm sự của một nhà khoa học kể lý do ông vào Islam trong khi trước kia ông không hề tin trên đời lại có Thượng Đế.