Các tác phẩm khoa học

  • Việt Nam

    MP3

    Người thuyết trình : Abu Zaytune Usman bin Ibrahim Kiểm thảo : Abu Hisaan Ibnu Ysa

    Allah Tạo Hóa Trời, Đất Trong Sáu Hay Bảy Ngày ?: Có người thắc mắc do trong Qur’an Allah báo Ngài đã tạo hóa trời đất trong sáu ngày nhưng có Hadith Saheeh lại bảo là bảy ngày, vậy đâu mới đúng hay giữ Qur’an và Hadith có sự mâu thuẩn chăng ? Mời quí thính giả lắng nghe câu trả lời.

Thông tin phản hồi