Allah Tạo Hóa Trời, Đất Trong Sáu Hay Bảy Ngày ?

Người thuyết trình : Abu Zaytune Usman bin Ibrahim

Kiểm thảo: Abu Hisaan Ibnu Ysa

Giới thiệu chung

Allah Tạo Hóa Trời, Đất Trong Sáu Hay Bảy Ngày ?: Có người thắc mắc do trong Qur’an Allah báo Ngài đã tạo hóa trời đất trong sáu ngày nhưng có Hadith Saheeh lại bảo là bảy ngày, vậy đâu mới đúng hay giữ Qur’an và Hadith có sự mâu thuẩn chăng ? Mời quí thính giả lắng nghe câu trả lời.

Download
Gởi lời bình luận cho chủ nhân trang này